Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade miljöfrågorna. Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare med stora globala konsekvenser som följd. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatet minimeras. Det är dock ett faktum att klimatet förändras och de konsekvenser det kan medföra kräver att samhället också aktivt arbetar med anpassningar till ett förändrat klimat.

Om 50 år fungerar människor inom biosfärområdet som ”planetskötare” genom att bidra till att miljö- och klimatbelastningen är borta, fossilfri försörjning är säkrad och att vi samtidigt har en hållbar ekonomi.

En hel del har redan gjorts.En idéskiss för energiframställning och biokol från hamling, trädklädda betesmarker och skogsbeten har tagits fram. Under sommarhalvåret 2013 tog föreningen fram en rapport om klimatsmarta upplevelser inom området med stöd från länsstyrelsen.

Mål inom fem år

Realistiska mål för föreningen Östra Vätterbranterna inom fokusområdet energi och klimat bör vara mätbara och relevanta utifrån föreningens resurser och möjligheter att påverka.
För föreningen handlar det i första hand om att skapa dialog mellan olika aktörer och uppmuntra till samverkan och handlande. För att minska människans påverkan på klimatet i Östra Vätterbranterna bör arbetet inom fokusområde energi och klimat påbörjas och utvecklas inom följande fyra områden: hållbar energiproduktion, hållbar konsumtion av varor, hållbara transporter samt uthålligt byggande och minskad energianvändning.

Värde för Östra Vätterbranterna

Att minska klimatpåverkan har stor betydelse för att skapa och säkerställa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i området.
Energieffektivisering och kretsloppstänkande har visat sig vara kostnadseffektiva i många olika studier. Genom projekt som ska minska energianvändningen och projekt som ska säkerställa energieffektiviseringen i befintliga lokaler kan ett ekonomiskt värde skapas i området. Olika former av bioenergi (produktion av ärtor, biokol m m) har en potential att utvecklas inom Östra Vätterbranterna. För att klara av klimatomställningen är det
viktigt att kontinuerligt öka kunskapen och delaktigheten om energi-och klimatfrågor hos människor som bor och verkar i Östra
Vätterbranterna. Ett arbete som delvis hanteras inom fokusområde biosfärakademien. Biosfärföreningen kan genom att initiera
och/eller stödja olika projekt som installation av solceller och solpaneler, vindkraft, bioenergiframställning eller biokol bidra till människors engagemang i klimatfrågor.

Projekt och strategier för att nå målen

Hållbar energiproduktion

 • Uppmuntra till en kartläggning av vindkraftpotential i Östra Vätterbranterna. Denna kartläggning behöver innehålla information om hur intressenterna i området kommer att hantera landskapets förutsättningar när det gäller vindkraftverk
 • Vara med och driva på arbetet med att kartlägga potentialen av solceller och främja installation av solceller i området
 • ”Peas on Earth” är idén att utvinna gröngödsel, etanol, fibrer och protein från ärtväxter. Ett företag är redan under utveckling.
 • Biosfärkol är en möjlighet att förena natur och landskapsvård med energiproduktion, trafiksäkerhet, lokala jobb och globalt klimatarbete. Förstudie och ev. medverkan i ett större Lifeprojekt om gräsmarker

Hållbar konsumtion av varor, kretsloppstänkande

Uppmuntra till en klimatsmart konsumtion av jordbruksvaror i Östra Vätterbranterna. Att marknadsföra ekologiskt och närodlade produkter är viktigt för att kunna öka efterfrågan på närodlade varor i området. På detta sätt kan antalet företag som sysslar med lokal livsmedelsproduktion förhoppningsvis växa

 • Användning av restprodukter från fruktodlingar till biogas bör utredas
 • Det finns många jord- och skogsbrukare som kan bidra med biologisk produktion, ersättning av fossila produkter och som stor framtida leverantör av klimatsmarta produkter
 • Genomföra klädbytardagar

Hållbara transporter

 • Utveckla och uppmuntra till cykelresande och resande med kollektivtrafik inom Östra Vätterbranterna, genom anordnande av en särskild cykeldag
 • Utveckla och uppmuntra till ytterligare cykelleder och utbyggnation av kollektivtrafiken i biosfärområdet, vilket bidrar till att öka attraktiviteten och tillgängligheten
 • Uppmuntra till ökad användning av biogasbilar i området, samt vara med och utveckla infrastrukturen för att möjliggöra detta
 • Uppmuntra till samåkning och bilpooler
 • Pröva på kollektivtrafik under en kostnadsfri vecka (för passagerare)

Uthålligt byggande och minskad energianvändning

 • Utveckla samverkan med Smart Housing Småland, för att tillvarata deras erfarenheter och kunskaper inom uthålligt byggande. Erfarenheten kan sedan användas inom byggnation av trä och glas i området

Målgrupper

 • Fastighetsägare, företagare och skolungdom blir särskilda målgrupper vad gäller solenergisatsningar. Tänkbara aktiviteter: Arbetsgrupp för energi och klimat bildas (fastighetsägare, företagare, skolungdom). Energievenemang i samband med byaträffar (som ovan plus allmänhet).

Biosfärkol