Gastronomisk region

 

Gastronomisk region innebär att insatser samordnas kring att utveckla unika mat- och dryckesupplevelser i området och genom detta skapa en ökad kunskap och ökad stolthet om det kulinariska arvet. Syftet är att vidareutveckla ett dynamiskt, hållbart och levande näringsliv inom mat och dryck. Detta i sin tur bygger på att ta tillvara den kunskap och den potential som finns genom de natur- och kulturvärden som området innehar. Målet är att Östra Vätterbranterna är en region där en levande landsbygd, lokalt producerad mat och upplevelser förädlar värdet av området. Inom en generation är Östra Vätterbranterna ett inom Sverige välkänt område för matupplevelser och hållbar matproduktion. Odlingslandskapets alla kvarvarande åkrar, ängar och betesmarker hävdas kontinuerligt och möjligheterna är goda för besökare och konsumenter att lära om hur mat produceras bärkraftigt och hållbart.

Pilotsatsningar inom området visar att ny teknik i kombination med traditionell kunskap kan skapa matvaror som har positiv påverkan på klimatet och biologisk mångfald. Arbetet med Gastronomisk region är igång genom ett projekt till största delen finansierat av Jönköpings kommuns näringslivsavdelning. En utvecklingsstrategi genomförd av Niras har visat på möjligheterna.

Gastronomisk Regions mål inom fem år

Utveckla Biosfärområde Östra Vätterbranterna till en gastronomisk region och destination för mat, dryck och naturupplevelser. Begreppet Biosfärområde Östra Vätterbranterna får människor att associera till ett område där det produceras genuina råvaror, produkter och matupplevelser. Arbetet bidrar till att öka konsumenternas kunskap om matproduktionens positiva effekt på landskapet och en ökad vilja att handla mer hållbart.

Vad vill vi inspirera folk till att…

 • Känna Mat med hög kvalitet och genuina smakupplevelser
 • Tänka Hit vill jag som matturist eller konsument åka tillbaka för unika smakupplevelser och att lära om hållbar matproduktion
 • Göra Rekommendera vänner och bekanta att besöka Östra Vätterbranternas Gastronomisk region

För att kunna följa upp om målen uppnåtts föreslås att en undersökning genomförs där frågor ställs till boende och besökare i Östra Vätterbranterna år 2016 och 2021. Frågor formuleras utefter följande tema:

 • Vilka associationer ger Biosfärområde Östra Vätterbranterna
 • Vilka råvaror/vilken mat kommer från Östra Vätterbranterna och hur påverkar de landskapet

Värde för Östra Vätterbranterna

De tre hållbarhetsdimensionerna vävs på ett naturligt sätt samman i produktion och konsumtion av mat, eller annorlunda uttryckt: ”vi förtjänar det landskap vi äter”. All matproduktion vilar på att de ekologiska funktionerna (ekosystemtjänsterna) fungerar väl och långsiktigt. Inom Östra Vätterbranterna finns flera viktiga ekosystem som ligger till grund för biosfärområdets utveckling inom detta fokusområde. T.ex. naturbetesmarker och åkermarken som kräver en aktiv hänsynsfull hävd, samt Vättern och mindre sjöar vilka tydligt vilar på en hållbar förvaltning. Utan en fungerande ekonomisk situation för producenter och andra i produktionsleden försvinner emellertid kapaciteten att förädla råvarorna och upplevelserna. Och de sociala förutsättningarna är slutligen avgörande för enskildas och samhällets vilja att bidra med hållbar mat och måltider.

För att lyckas gå från ”ett område där det produceras lokala råvaror och matupplevelser” till en ”gastronomisk region” krävs dock genuina insatser inom; lärande och bred samverkan. Genom att lära om t.ex. områdets historiska mattraditioner kan man skapa attraktiva produkter. Kompetensutveckling inom branscherna är alltså avgörande för att lyckas konkurrera om konsumenter och matturister. Men det handlar kanske än mer om att lära konsumenterna om betydelsen av hur maten produceras och vilka effekter detta får på landskapet. Det mest effektiva sättet att marknadsföra dessa idéer på är att skapa en samverkan mellan företag i området – företagarna är de bästa ambassadörerna för området som en gastronomisk region. Fokusområdet skulle också vara betjänt av samverkan med andra regioner och biosfärområde i Sverige och utomlands. 

Projekt och strategier för att nå målen

Konsumenter i närområdet, producenter av råvaror samt restauranger inom biosfärområdet och i Jönköping är nyckelgrupper

 • Biosfärmärkning och marknadsföringsstrategi för produkter från Östra Vätterbranterna (specifik märkning för naturbeteskött).
 • Öppet landskap: Genomföra minst två events per år där konsumenter får möjlighet att besöka producenter och smaka på biosfärområdet (konsumenter, invånare, producenter)
 • Route gastronimique: Undersöka potentialen kring riksettan (inklusive andra koncept som ”slow food/slow valley” ). Inspirera Destination Jönköping till ta fram bokningsbara matupplevelser och upprätta en karta över upplevelser i området.
 • Draglok: Samla strategiska aktörer inom branschen och på sikt organisera arbetet i en ekonomisk förening (producenter)
 • Satsning på naturbeteskött från Östra Vätterbranterna
 • Noggrann inventering och genomgång av vilka unika egenskaper som Östra Vätterbranterna har (mattraditioner etc.). Delvis gjort inom Förstudie för Dryckesstrategi för Norra Småland
 • Skapa plattform för användning av Gastronomisk region Östra Vätterbranterna i marknadsföringen (utveckla varumärket)

Kontaktperson

Agneta Börjesson  rottlenaturkultur@gmail.com
Lisa Suneson lisa.suneson@outlook.com


Östra Vätterbranterna – En gastronomisk destination – Smakrikt

OVB_vy_gastronomisk_v2

Biosfärområde Östra Vätterbranterna har stor potential till att bli en nationell gastronomisk destination i framkant. Området har fantastiska fördelar som ett vackert och spännande landskap samt bra lokalproducerad mat och dryck. Men framförallt en framstående UNESCO-certifiering som gör Östra Vätterbranterna unikt i sitt slag. Med andra ord finns det strålande möjligheter att skapa en nationell destination för mat, dryck och naturupplevelser.

För att uppfylla visionen om en eftertraktad matregion startades 2015 ett projekt för att knyta samman de gröna näringarna och besöksnäringen runt Östra Vätterbranterna. Målet är att under 2016 skapa en väl utvecklad gemensam plattform som ska ligga till grund för en gastronomisk destination. En vacker destination med god biosfärmat med andra ord.

De viktigaste aktörerna för projektet är givetvis producenterna – utan lokala råvaror finns helt enkelt inget att bygga en måltid eller upplevelse på. Men för att hela kedjan ska fungera involverar vi även grossister, krögare och arrangörer av olika event.

Simon Jonegård, Landsbygdsutvecklare på Jönköpings näringslivsavdelning, driver arbetet som projektledare tillsammans med Lisa Sunesson. Ansvarig för kommunikationen är Sanna Jantorp, Hanna Igerfjord och Ellen Winberg.

Till grund för projektet finns även en utvecklingsgrupp som består av representanter från LRF, Hushållningssällskapet, Smålands Turism, Destination Jönköping, Naturbruksgymnasiet, Coompanion och Näringslivsavdelningen på Jönköpings kommun.

Ett urval event under 2016 (pdf)

Smakrikt i Östra Vätterbranterna – Facebooksida