Levande landskap

En sammanfattning av den omfattande ekologiska brist- och funktionalitetsanalys som gjorts i Östra Vätterbranterna. Resultaten blir verktyg för målformulering och prioriteringar i naturvårdsarbetet.

Levande ekosystem i framtiden

Fokusområde Levande landskap

Vi ska ha ett levande landskap med rik natur och kultur där människan är en viktig del. Den typiska biologiska mångfalden är bevarad och utvecklas samtidigt som de historiska värdena är synliggjorda. En förutsättning för detta är det småskaliga jordoch skogsbruk som kännetecknar Östra Vätterbranterna idag. I ett levande landskap har den biologiska mångfalden goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt. De ekosystemtjänster som naturen ger människan, levereras och nyttjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Mycket har redan gjorts inom detta område. Projekt om hamling, notfiske, lövträd, skapande av småvatten, restaurering av naturbetesmarker m m. Gröna skogsbruksplaner omfattar en stor majoritet av skogarna i området, ett omfattande arbete med reservatsbildning har genomförts. Bioblitz, en dygnslång inventering av arter i ett ett hektar stort område i Östra Vätterbranterna lockade tusen deltagare, både experter och andra nyfikna. Året var 2012.

Fokusområde Levande landskap mål inom fem år

Biosfärområdet bidrar på olika sätt till att karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk fortlever. Detta förutsätter lönsamma landsbygdsföretag, inte minst för att det biologiska kulturarvet ska fortleva. Att jordbruken i trakten bibehåller eller ökar arealerna naturbetesmarker är avgörande för att uppnå de flesta målen liksom att skogsbrukets inriktning breddas från produktion av granmassa till tall och löv som förädlas till flera produkter. Bedömningen av vilken areal och landskapskvalitet som krävs för att skapa en långsiktig ekologisk funktionalitet har påbörjats med en brist- och funktionalitetsanalyse även kallad LEIF – Levande Ekosystem I Framtiden. Resultatet från LEIF visar hur väl bevarandemålen nås för de sex naturtyper som analyserats. Med LEIF-analysen och länets antagna landskapsstrategi som grund tas en lokal fördjupad strategi för Östra Vätterbranterna fram. I denna beskrivs vad som behöver göras 40 och hur arbetet kan genomföras för att de olika naturtyperna ska kunna utvecklas hållbart i biosfärområdet. En fungerande ekologisk infrastruktur med t.ex. sammanhängande stråk av värdefulla träd, eller spridningskorridorer mellan olika former av värdekärnor är målet.

Värdet för Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Bedömningen av vilken areal och landskapskvalitet som krävs för att skapa en långsiktig ekologisk funktionalitet utgör grunden för arbetet inom fokusområdet och biosfärområdet. Resultatet från LEIF kommer att utgöra grunden för nästa steg – en fördjupad landskapsstrategi för långsiktig ekologisk funktionalitet i biosfärområdet. Strategin ger förutsättningar för att i praktiken omvandla bedömningarna till åtgärder, vilka ska leda till att återskapa den ekologiska funktionaliteten i landskapet med stabila ekosystem som bidrar till livsviktiga ekosystemtjänster för de som bor, besöker och verkar i Östra Vätterbranterna.

Projekt och strategier för att nå målen

  • Analysera landskapets förändring under de senaste 20 åren, vad har vi uppnått? Hur långt är det till målet?
  • Markägarforum – samla berörda markägare i ett landskapsavsnitt och diskutera hur de ser på brukandet av sina marker, vilka behov och önskningar de har och hur man gemensamt kan skapa en grön infrastruktur
  • Skapa ett forum för markägare och entreprenörer som vill satsa på en småskalig träförädling
  • Skötselåtgärder i vardagslandskapet och skyddade områden, som bygger på resultatet från den fördjupade landskapsstrategin och som syftar till att stärka den gröna infrastrukturen
  • Fortsatt arbete kring förstudien av framställning och försäljning av biokol och hur det kan bidra till att utveckla naturbetesmarker, hamlingsträd och skogsbeten ur ekonomiskt perspektiv, samt utgöra koldioxidsänka
  • Utveckla varumärke för naturbeteskött Östra Vätterbranterna
  • Initiera och stödja skogsbeten på marker som har gammal skog och historik som betesskog.
  • Enskilda, företag, föreningar och myndigheter är målgrupper. Nyanlända svenskar uppmärksammas särskilt.
  • Fortsatt engagemang i projektet ”Lövsuccé´” som syftar till ökad produktion av löv.