Naturen i Östra Vätterbranterna

Landskapet

Inom Östra Vätterbranterna finns marker som har brukats traditionellt under lång tid och rasbranter som är nästintill orörda; ekhagar som hör till feodala storgods och lövängar som ligger i anslutning till små torp; tätortsnära rekreationsmiljöer och tysta skogslandskap.Kulturlandskapet är i hög grad levande och på många håll välhävdat med en mosaik av naturtyper. Jordmånen växlar kraftigt från fet mylla med ädellövskog till hällmarker med martallar. Mellan dessa ytterligheter finns bl.a. naturbetesmarker och lövängar, brantskogar med blandskog av asp och gran samt rasbranter där i stort sett alla svenska lövträd förekommer. Variationen i vegetation och flora är unik och det är svårt att finna motsvarigheter även utanför länet. Vätterns läge mitt mellan väst- och östkusten innebär att området är en mötespunkt mellan västliga och östliga, samt nordliga och sydliga arter.

Stora delar av Östra Vätterbranterna tillhör grevskapet Gränna – Visingsö. Visingsö har i alla tider varit en attraktiv plats. Fornlämningar från alla tidsepoker finns på ön, med en koncentration från järnåldern. Visingsö var en gång Sveriges maktcentrum då dess läge mitt i Vättern och södra Sverige gjorde ön idealisk som centralpunkt i det rike som växte fram under tidig medeltid.Karta över Östra Vätterbranterna
Vättern kan betraktas som dåtidens E4:a vilken gav en snabb och förhållandevis säker resa. Under mitten av 1500-talet inledde greve Per Brahe d ä byggandet av slott och andra monumentala byggnader inom grevskapet.

En del av områdets grova ekar finns även kvar i nära anslutning till slotten och säterierna inom Östra Vätterbranterna. Grevskapet lever till stor del kvar i landskapet och är en resurs för utvecklingen av turism inom området.

I kontrast till grevskapets och adelns herresäten och parklandskap finns ett småbrukarlandskap med de byggnader och miljöer som hörde till livet som torpare och bonde. Flikiga åkrar, allmogeträdgårdar, trädbevuxna gräsmarker, brynmiljöer och hamlingsträd kringgärdar små rödmålade torp, hus och ekonomibyggnader. På grund av landskapets topografi och den brukartradition som lever kvar i bygden är de agrara miljöerna ovanligt väl behållna och skötta.