Vår historia

Projektet Östra Vätterbranterna startade 1998 som ett forum för att lösa konflikter kring bevarandet av naturvärden i området. Projektgruppen samlade representanter för sju olika organisationer: Gränna Skogsgrupp, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Södra och Världsnaturfonden WWF. Efter flera år övergick projektet i en dialogfas där även olika aspekter på nyttjandet av skogs- och beteslandskapets olika värden diskuterades. Med tiden fick arbetet mer formen av ett samverkansprojekt.

Den långa processen fram till dagens samverkansanda har blivit uppmärksammad för hur markägare, myndigheter och ideell naturvård gemensamt på ett konstruktivt sätt söker utveckla former för att kombinera bruk av jord och skog med bevarandet av landskapets naturvärden.

Konflikt dialog och samverkan

Utvecklingen fram till biosfärområde kan indelas i tre faser; konflikt, dialog och samverkan, vardera omfattande cirka fem år. Gruppens ursprungliga mål, att bevara och utveckla naturvärdena, vidgades under tiden till att samtidigt också innefatta det ekonomiska brukandet.

I boken En underbar fredag av Roger Olsson, berättas Östra Vätterbranternas spännande resa från konflikt till samarbete. Med tiden önskade projektgruppen att permanenta samarbetet, flera olika organisationsformer analyserades och biosfärområdesmodellen ansågs bäst svara mot de lokala behoven. Genom att koppla projektet Östra Vätterbranterna till FN-organet Unesco blev de lokala erfarenheterna spridda globalt samtidigt som projektet skulle ingå i ett stort internationellt nätverk.

Sveriges femte biosfärområde

Målet nåddes 2012 då Östra Vätterbranterna blev Sveriges femte biosfärområde. Därmed utvidgades verksamheten ytterligare och alla delar av hållbar utveckling dvs. den ekologiska, ekonomiska och sociala blev tydliga fokus. Projektgruppen ersattes av en förening vars ambition är att sträva mot att låta ÖVB bli ett modellområde för h

I maj 2015 överlämnades Biosfärprogram 2016- 2021 – strategi för hållbar utveckling inom Östra Vätterbranterna

2014 En näringslivsstudie av Östra Vätterbranterna genomförs och presenteras
Biosfärakademien bildas som en nod för lärande och brygga mellan formell utbildning och lokal/traditionell kunskaskap
”Vätterbrudarna” kallar sig tre studenter från högskolan som under året gör praktik i biosfärområdet samt leder volontärarbetet under ICC-mötet.

2013 Arbetet med att ta fram en långsiktig strategi – ett biosfärprogram – påbörjas.
Notfisket i Östra Vätterbranterna kartläggs och presenteras i en folder.
Planer på gruvbrytning i Norra Kärr gör att biosfärområdet anordnar dialogmöten och bildar en dialoggrupp med olika organisationer och enskilda
”Älska din Nässla så som dig själv” var namnet på ett tvådagars seminarium om utveckling av biologisk mångfald. Mötet var en uppföljning av Bioblitzen.
Hushållningssällskapet höll sitt sommarmöte i Gränna, biosfärområdet medverkade och anlade en salamanderdamm under dagen.
”A wonderful Friday” – engelsk version av skriften om biosfärområdets historia produceras och trycks i 500 exemplar.

2012 Östra Vätterbranterna blir biosfärområde. Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening bildas och får sin första styrelse med representanter från grundarorganisationer och enskilda.
Sveriges första artrally – Bioblitz– äger rum i Röttle under stor mediatäckning och med 1000 besökare.
Hitta-ut – ett projekt för återfotografering av landskapet genomförs i samarbete med IKHP.
Stor invigningsfest med musik och teater på Grännaberget. Cirka 2 000 besökare kom och tog del av föreställningar, invigningstal och biosfärsområdet.
Skriften ”En underbar Fredag” beskriver framväxten av biosfärområdet, tas fram.
En för Sverige unik biologisk brist och funktionalitetsanalys genomförs inom Östra Vätterbranterna

2011 Östra Vätterbranterna är ett av de områden i Sverige där det finns flest exemplar av större vattensalamander. För att ytterligare öka antalet och underlätta för dem att sprida sig har cirka 20 nya dammar grävts under 2010 och 2011 i Ölmstad och Gränna socknar.

2011 Ett Leader-projekt har undersökt intresset av att skapa ett centra för biosfärområdet med en interaktiv mötesplats för olika aktörer inom biosfärområdet, en spännande utomhusutställning och kanske även en saluhall för varor från området.

2011 EUROMAB – Den europeiska biosfärträffen anordnades på Vänerskärgården med Kinnekulle. Drygt 100 deltagare från Europa och Nordamerika. Östra Vätterbranterna höll i två workshops och var en synlig aktör under hela veckan.

2011 Vindkraft i Östra Vätterbranterna. Vindkraften har bokstavligen blåst upp som en ny alternativ energikälla på landsbygden.  Motsättningarna som finns kring lämpligheten att utveckla vindkraften i området ledde till att ett informationsmöte arrangerades i mitten av september. Under kvällen fick de över 100 deltagarna veta hur besluten kring etablering av vindkraft tas men gavs också möjlighet att ge sin syn på vindkraftsutbyggnaden i området.

2011 Forskaren Kristina Börebäck, från Stockholms universitet har följt hur kunskapen om hållbar utveckling har kommunicerats nder kandidaturen. Ett stort forskningsprojekt kring brukare, betesmarker och biologisk mångfald har godkänts vilken kommer att ledas av Stockholms och Göteborgs universitet, där också flera studentarbeten har genomförts och påbörjats. Ett givande samarbete med Högskolan i Jönköping har också initierats kring bland annat ekosystemtjänster. Genom stöd från Naturvårdsverket och samarbete med Vänerskärgården med Kinnekulle har en metod för biologisk brist- och funktionalitetsanalys utarbetats i Östra Vätterbranterna.

2010 Under 2010 kom besökare från bland annat Finland, Indien och Sydafrika.

2010 Biosfärsansökan till Unesco skickades på remiss till cirka 160 företag och organisationer. Representanter från myndigheterna i området undertecknade ansökan och ett rekommendationsbrev skrevs under av LRF, Naturskydds-föreningen, Södra Skogsägarna och Världsnaturfonden WWF. Efter att regeringen i september 2011 godkänt och nominerat Östra Vätter-branterna lämnades ansökan personligen till ansvariga på Unescos huvudkontor i Paris.

2010 Vision, verksamhetsidé och värdegrundtogs fram av Östra Vätterbranternas sju ingående organisationer. Visionen lyder: ”Vi är alla en del av biosfären”, och anspelar dels på det lokala engagemanget i det blivande biosfärområdet och dels på människans beroende av en fungerande planet.

2009 I september träffades representanter från Sveriges alla biosfärområden i Örserum i Östra Vätterbranterna. Årets tema var zonering, temaområden och demoområden som verktyg för hållbara landskap. Vartannat år arrangeras även möte med deltagare från Europas biosfärområden. År 2009 stod Slovakien som värdar. Från Östra Vätterbranterna deltog 4 personer.

2009 Östra Vätterbranterna fick utmärkelsen ”Årets initiativ” på Jönköpingsgalan. Motiveringen löd: ”Ur ett konfliktfyllt motsatsförhållande mellan natur-, produktions-, besöks- och ägarintressen har ett produktivt och fruktbart samarbete skapats som är på väg att resultera i ett biosfärområde som erkänns av Unesco och blir ett attraktivt besöksmål och ett föredöme i samarbete för resten av Sverige”. Priset delas ut av Jönköpings kommun.
Seminarium och workshop om ekoturism ”Guldbaggar, drakguld och guldfiskar”
Dialog kring det blivande biosfärområdets avgränsning
Studieresa till biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Workshop med svenska MAB-nätverket i Gränna
Deltagande på EuroMAB-möte i Slovakien

2008 Förstudie ”Biosfärområde Östra Vätterbranterna”
Östra Vätterbrantsdagen i Röttle med över 200 besökare.
ÖVB blir godkänt som biosfärkandidatsområde.

2007 ÖVB ingår i Leader-område Sommenbygd
ÖVB antar en ny slogan, vision och målsättning
Förstudie ”Arena Östra Vätterbranterna”
Workshop ”Broar mellan hållbara landskap” och seminarium ”Östra Vätterbranterna – ett hållbart landskap”
ICC – styrelsen för världens alla biosfärområden sammanträder i Jönköping. 52 nationer var representerade och deltog i exkursioner till Östra Vätterbranterna.

2006 Hamlingsprojektet startas

2005 Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 3 (användning av kunskap)
Resa med referensgruppen till Öland
Reservatspaketet med 12 naturreservat presenteras

2004 Inventeringar, den biologiska kunskapen samt erfarenheter från samarbetet sammanställs.
Fast utställning om Östra Vätterbranterna skapas i Andrémuseet

2003 Leko-projektet avrapporteras med särskilda satsningar på att förena jord- och skogsbruket.
Gränna seminarium: ”Lövskog – naturbruk för biologisk mångfald”

2002 Information om nyckelbiotoper till markägare.
Stor exkursion med Södra
WWF börjar betala ut stängselbidrag i ÖVB

2001 Sockenmöten med över 200 mötesdeltagare.
LEKO (Landskapsekologiskt kärnområde) skapas i Ölmstad.
Målklassning och skötselplaner inom LEKO-området
Fördjupad nyckelbiotopsinventering inom hela Östra Vätterbranterna
Grännaseminarium: ”Tjäderklocka, Odinsvala och Tofsmes – fåglar som indikatorer i skogslandskapet”

2000 Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 2 (syntetisering av kunskap). En referensgrupp med lokala företrädare bildas.

1999 Det första av fem välbesökta Grännaseminarier om ÖVB:s unika natur anordnas av WWF och GSG. Inventering utförs av nyckelbiotoper och jätteträd i odlingslandskapet.
Grännaseminarium: ”Berguv och barksnäckor – seminarium om Vätterbranten”

1998 Projekt Östra Vätterbranterna startar.

1997 Området utses till ett av Europas 100 och Sveriges 5 värdefullaste skogsområden av Världsnaturfonden WWF.

1995 Östra Vätterbranterna lanseras som begrepp och en utställning skapas på Andréemuseet.
Inventering av nyckelbiotoper i skogen. Ökande konflikter mellan företrädare för skogsbruk och naturvård

1980 Naturvårdsanpassad skogsbruksplan (NISP) upprättas av Skogsvårdsstyrelsen.