Turism och friluftsliv

Basen för turismen inom Östra Vätterbranterna är områdets duktiga turistentreprenörer. Som tillgång i sin verksamhet har de branternas fantastiska natur och kulturvärden. Den småskaliga och storslagna naturen och kulturmiljöerna som i sin tur erbjuder en mångfald av upplevelser. Jönköpings kommun definierar, i sitt program för friluftsliv, begreppet friluftsliv som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”

 Östra Vätterbranterna vision

 • Östra Vätterbranterna är ett välkänt begrepp i turism- och friluftssammanhang. Området är känt för sitt rika natur- och kulturarv som förvaltas hållbart. I området finns en mängd bokningsbara och prissatta upplevelser. 
Jönköpings kommun antog 2014 ett program för utvecklingen av friluftslivet. I visionen uttrycker man viljan att bli Sveriges bästa friluftskommun såväl vad gäller kommuninvånarna som besökare. Friluftsliv och naturturism ska vara väsentliga och naturliga punkter i utvecklingen av hela kommunen, med fokus på hållbarhet – utifrån perspektiven ekologi, socialt och ekonomi slår man fast. Vidare anser Jönköpings kommun att friluftslivet har ett egenvärde men också kan vara ett medel för att uppnå andra mål. Några av dessa är:
 • Ökad omsättning för enskilda turism företagare
 • Ökat antal företag inom turism
 • Förbättrad folkhälsa
 • Landsbygdsutveckling
 • Utomhuspedagogik – för förskolor och skolor och annan barn- och ungdomsverksamhet 
 • Ökade kunskaper om natur och miljö – som i en förlängning kan resultera i ett ökat miljöengagemang
 • Insikt om vår kulturmiljö 

Jönköpings kommuns program tangerar det som biosfärföreningen också vill arbeta med. 

Klimatsmarta upplevelser

Under sommarhalvåret 2013 tog föreningen fram en rapport om klimatsmarta upplevelser inom området med stöd från länsstyrelsen. Alternativa färdmål och besöksmål inventerades samt intresset hos några av de befintliga näringsidkarna. 

Cykelutflyktskarta och besökskarta

Framtagande av cykelutflyktskartan Vätterbrantsleden som utvecklas årligen av lokala föreningar, företagare och Jönköpings kommun och besökskarta för Visingsö av Näringslivsföreningen på Visingsö och Jönköpings kommun.

Östra Vätterbranterna mål inom fem år

Realistiska mål för föreningen Östra Vätterbranterna inom fokusområdet turism och friluftsliv bör vara mätbara och relevanta utifrån föreningens resurser och möjligheter att påverka. För föreningen handlar det i första hand om att skapa dialog mellan olika aktörer och uppmuntra till samverkan samt att bidra med sina unika kunskaper inom hållbarhet.
 • Att skapa en biosfärvandringsled där befintliga natur-, kultur- och pilgrimsleder knyts samman. 
 • Att Östra Vätterbranternas invånare har kunskap om sitt biosfärområde.
 • Avsätta resurser för att aktivt delta i Jönköpings kommuns friluftsråd med minst en representant för att överbrygga kommunens, det ideella föreningslivet och biosfärföreningens intressen. 
 • Förädla utbudet av bokningsbara produkter inom biosfärområdet genom samverkan och positionering.
 • Utveckla dialogen och öka samarbetet mellan näringsidkare inom turistnäringen genom att starta minst en arbetsgrupp i studiecirkelform.
 • Verka för en ökad upphandling från lokala företag, kommunen och regionenen av natur- och kulturupplevelser arrangerade av lokala företagare. 

Värde för Östra Vätterbranterna

Styrkan inom biosfärområdet är att den storslagna naturen redan finns där och att den är relativt lättillgänglig. Samtidigt finns det flera företag inom besöksnäringen. Den tilltalande landskapsbilden kan bjuda på en mängd av upplevelser. Upplevelser som kan förädlas och paketeras på olika sätt genom samverkan. Det finns redan ett gott samarbete som lett till en mängd aktiviteter och forum, i och för området att delta i för föreningen. Genom att engagera sig i dem kan man bidra med sina kunskaper och förverkliga de övergripande målen för att nå en hållbar utveckling. Enligt näringslivsstudien (NIRAS 2014) finns de tydligaste synergierna inom besöksnäringen och de gröna näringarna som bidrar till att både bevara och utveckla landskapets attraktivitet. 

Projekt och strategier för att nå målen

 • Delta i befintligt friluftsråd och medverka i aktiviteter i området – som Röttledagen och skördefesten på Visingsö – för att införa den värdefulla dimensionen som biosfärområdet står för. Detta kan vara en bra väg för att öka attraktionskraften i området och förädla utbudet av aktiviteter såsom fiske, cykling, boende m.m. 
 • Delta i samarbetsprojekt kring naturturism och hållbar besöksnäring 
 • Starta arbetsgrupp i studiecirkelform för att utveckla dialogen och öka samarbetet mellan näringsidkare inom turistnäringen. Detta skulle kunna leda till en mängd olika projekt som kan stöttas med ekonomiska medel från andra parter 
 •  Målgrupper/samarbetspartner är invånare i området, besökare samt organisationer och myndigheter inom turismområdet. 
 • Medverka till att områdets turistiska produkter presenteras för lokala företag, kommunen och regionen. Främst utifrån tanken, ”nära kan vara både häftigt och spännande” samt att personalvård och folkhälsa kan vara så enkelt som ”en skogspromenad med en kunnig guide”. Det kan göras på näringslivsdagar, mässor och olika möten.