Unesco biosfärområden

BIOSFÄROMRÅDET – EN POSITIV KRAFT FÖR ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA

Karta över biosfärområdet
Karta över biosfärområdet

I juni 2012 mottog vi med stor stolthet utmärkelsen biosfärområde av UNESCO, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kultur.

Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde för hållbar utveckling och har tre huvudsakliga syften:
– bidra till att bevara kulturell och biologisk mångfald
– främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar
– stödja forskning, utbildning, kunskapsuppbyggnad och praktik

Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt. Lokal samverkan är grunden!

BIOSFÄROMRÅDENAS BIDRAG TILL ATT GENOMFÖRA AGENDA 2030

Naturvårdverket har tagit fram en rapport med syfte att undersöka hur Unescos Biosfärprogram kan bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i Sverige samt att identifiera tillvägagångssätt för att stärka och utveckla Biosfärprogrammet i Sverige på nationell nivå. Sveriges biosfärområden och Svenska Unescorådet har medverkat i arbetet med rapporten. Swedish Biosphere Reserves as Arenas Implementing the 2010 Agenda (pdf).

Populärversion på svenska: Sveriges biosfärområden och Agenda 2030 och på engelska:Biosphere Reserves and the 2030 Agenda

Frågor och svar om Biosfärområden.

Invigning under pompa och ståt på Grännaberget. Fotograf: Gudrun Romeborn
Invigning under pompa och ståt på Grännaberget. Fotograf: Gudrun Romeborn

BIOSFÄROMRÅDET SOM PLATTFORM OCH KATALYSATOR

Biosfärföreningen och dess verksamhet utgör en plattform för samverkan. Verksamheten knyter samman olika aktörer så som myndigheter, lantbrukarorganisationer, turistnäringen, matproducenter och ideella föreningar och stimulerar till engagemang i och stolthet över området. Vi är en positiv kraft, en katalysator i utvecklingen av Östra Vätterbranterna.

I Östra Vätterbranterna delar vi ett sätt att leva med naturen som bygger en framtid vi är stolta över!

BIOSFÄROMRÅDEN I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Östra Vätterbranterna ingår i ett globalt nätverk bestående av 651 (2015) biosfärområden i 120 länder världen över. I Sverige finns utöver Östra Vätterbranterna, ytterligare fyra biosfärområden och två så kallade kandidatområden:

vattenriketBIOSFÄROMRÅDE KRISTIANSTADS VATTENRIKE
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes som biosfärområde 2005. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Området är artrikt, har ett välbevarat kulturlandskap med stora arealer inlandsstrandängar

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som utsågs av Unesco 2010, har påbörjat ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling i linje med Unescos riktlinjer för biosfärområden. Vänerskärgården med Kinnekulle har höga landskapsvärden ur både biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Inom området finns en nationalpark, ett större antal naturreservat, en mängd arter som är rödlistade eller hotade samt ett stort antal ekonomiskt betydelsefulla arter och grödor.

BIOSFÄROMRÅDE BLEKINGE ARKIPELAG
Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Blekinge Arkipelag är 210 000 ha stort, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Blekinges kustlandskap är ett av Sverige mest tätbefolkade områden. Totalt bor ca 85 000 personer inom biosfärområdet, varav ca 4 000 på öar med eller utan fast landförbindelse. Blekinge Arkipelag utnämndes av Unesco 2011.

BIOSFÄROMRÅDE ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN
De mycket höga och unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur. Här går den naturliga norrlandsgränsen ”limes norrlandicus”. Hit upp når den mellaneuropeiska lövskogsregionen och här börjar Norrlands väldiga barrskog. De höga naturvärdena kan sammanfattas med att inget annat område i Skandinavien har en så stor artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).

BIOSFÄRKANDIDAT VOXNADALEN
Ovanåkers kommun har under många år visat intresse för att bilda ett Biosfärområde. I december 2013 beslutade programkommittén för Biosfärprogrammet att utse området till biosfärkandidat.

I området där Voxnans vatten likt en pulsåder slingrar sig genom dalgången, finns de allra största och pampigaste Hälsingegårdarna. Gårdar som historiskt hade en mer mångfasetterad försörjning än idag, och där kombinationen av jord- och skogsbruk med tillhörande fäbodvallar utgjorde grunden. Landskapet har formats av tidigare och nuvarande markanvändning där all tillgänglig mark togs i anspråk i en ekonomi som länge byggde på självhushåll.

BIOSFÄRKANDIDAT VINDELÄLVEN – JUHTATDAHKA
Den 1 augusti 2013 startade en ettårig förstudie som ska utreda möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt UNESCOs definition. I januari 2015 beslutade programkommittén för Biosfärprogrammet att utse området till biosfärkandidat. Vindelälven med källflöden mot norska gränsen i Ammarnäsfjällen och nära 500 km långa sträckning genom Västerbottens fjäll, skog, myr- och kustlandskap har genom tiderna utgjort en viktig farled och livsnerv i landskapet.

Sveriges biosfärprogram utgörs av en programkommitté och ett biosfärråd. Läs mer på hemsidan för biosfärprogrammet i Sverige!

De nordligaste biosfärområdena i Europa tillsammans med Ryssland och Kanada samverkar, förutom i det globala nätverket, också i en sammanslutning kallad NordMAB. NordMAB är ett delregionalt nätverk inom världsnätverket som syftar till att stärka samarbetet mellan biosfärområden som finns på jordens allra nordligaste områden.

Läs mer om biosfärområden hos UNESCO eller hos svenska Unescorådets hemsida.