Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Delmål

10.1 Minska inkomstklyftorna. Höja inkomsttillväxten för de 40% av befolkningen med lägst inkomst
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsvariation etc
10.3 Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet
10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut
10.6 Stärk utvecklingsländernas representation i finansiella institutioner
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

Frågor

  • Jämlikhet handlar om allas inkludering i samhället och jämlikhet mellan länder. Fundera över vilka grupper av människor som riskerar att diskrimineras av olika skäl.
  • Fundera också över och varför lika arbete i olika länder betalas väldigt olika.

Projekt i Biosfärområdet

Utveckling av kooperativ företagsamhet för nyanlända
Växa tillsammans – insatser för asylsökande i området

Lärandemål

Förståelse för effekten av ojämlikhet för långsiktig hållbarhet
Upplevelse i att se strukturer som begränsar tillgänglighet och möjligheter till delaktighet i samhället

Aktion

  • Agera för att stoppa ojust beteende till exempel i sociala medier
  • Undersök tillgänglighet för alla till olika besöksmål i området
  • Engagera dig i en organisation som driver verksamhet för nyanlända
  • Bjud in nyanlända till sociala aktiviteter
  • Stöd FairTrade-projekt
  • Gör en teaterpjäs om att vara utanför

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1