Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar säkra, motståndskraftiga och hållbara

Delmål

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Frågor

  • Fundera över vad som händer vid strömavbrott där du bor. Hur ser beroendet ut mellan stad och land?

Projekt i Biosfärområdet

Biosfärområdet anordnar leder och besöksmål i området för att stimulera boende att upptäcka området och till att få hälsofördelar av att röra sig i naturen.
Kulturverksamhet av olika lag ökar delaktighet och biosfärområdets intention att bevara, utveckla och stödja den biokulturella mångfalden.
Biosfärområdet skapar mötesplatser för att uppleva och diskutera frågor som rör en hållbar omställning

Lärandemål

Förståelse samhällets sårbarhet och beroende
Upplevelse av möjligheten att minska samhällets miljöpåverkan genom att minska resursutnyttjande

Aktion

 

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This