Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Delmål

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Frågor

  • Vad innebär ett ekologiskt fotavtryck? Hur ser det ut i Sverige i förhållande till andra delar av världen?
  • Länkar mellan producenter och konsumenter är viktiga för ett hållbart samhälle. Vilka fördelar innebär det
    att handla närproducerad mat?

Projekt i Biosfärområdet

  • Biosfärkött – lokalt producerat naturbeteskött.
  • Utbildning för förståelse av hållbar produktion och konsumtion
  • Stöd till lokalproduktion och länkar mellan producent och konsument

Lärandemål

Förståelse för hur var konsumtion tär på resurser och påverkar klimat och vattenresurser för framtida
generationer.
Upplevelse. Fundera över vad som behöver konsumeras. Vad kan återanvändas till exempel genom
SecondHand-försäljning? Vad kan repareras eller göras om och vad kan återvinnas. Vilka är problemen och
möjligheterna?

Aktion

  • Försök minska ditt avfall. Gör en strategi och dela med dig av den!
  • Tänk en gång extra innan du handlar, skippa engångsprodukter och minska på plasten
  • Anordna prylbytardagar

 

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1