Mål 15 handlar om hållbara ekosystem och biologisk mångfald

Delmål

15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten
15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar
15.3 Stoppa ökenspridning och återställ förstörd mark
15.4 Bevara bergekoystem
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.6 Främja tillträde till och orättvis vinstdelning av genetiska resurser
15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Frågor

Biologisk mångfald är på flera olika sätt länkad till de övriga globala målen eftersom den handlar om basal produktion av livsmedel.

Projekt i Biosfärområdet

  • Utbildning för kunskap om biologiska system och biologisk mångfald
  • Projekt LEIF för analys av förutsättningar för hållbara livsmiljöer
  • Lövsuccé för ökat inslag av lövträd i landskapet
  • Projekt om så kallad kontinuitetsskog
  • Projekt naturbete för ökad biologisk mångfald

Lärandemål

Förståelse för att biologisk mångfald är en förutsättning för en stabil livsmiljö
Upplevelse. Biologisk mångfald handlar inte bara om försvinnande utan också om populationers stabilitet och om problem med invasion av främmande arter.

Aktion

  • Lär känna naturen i Östra Vätterbranterna
  • Gör en meny för olika årstiden helt baserad på livsmedel som producerats lokalt
  • Lär dig mera om djur och natur. Engagera dig i en förening med inriktning på naturstudier

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1