Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling och se till att alla har tillgång till rättvis behandling

Delmål

16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.
16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

Frågor

Vilka åtgärder tror du är mest effektiva för att motverka våld, brottslighet och terror?

Projekt i Biosfärområdet

Ett övergripande mål för biosfärområdet är att verka för delaktighet förståelse för villkor för social hållbarhet.

Lärandemål

Förståelse för vikten av att alla människor upplever sig delaktiga och inkluderade i samhället
Upplevelse. Tänk dig in i människors situation som inte har samma förutsättningar som du, en annan bakgrund, andra ekonomiska förutsättningar, annan uppfattning om religion etc.

Aktion

  • Agera mot våld i alla former.
  • Var uppmärksam på att alla behandlas rättvist och agera mot orättvisa
  • Lär känna människor i din omgivning och anordna sociala aktiviter dit alla är välkomna
  • Engagera dig i en organisation som verkar för rättvisa och delaktighet

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1