Mål 17 handlar om mobilisering för att genomföra de globala målen och partnerskap för hållbar utveckling

Delmål

17.1 Öka kapacitet att ta upp skatter och andra avgifter
17.2 Stärk utvecklingsbistånd (0,7% av BNI som mål)
17.3 Mobilisera finansiella resurser till utvecklingsländer från många olika källor
17.4 Skapa möjlighet till långsiktigt hållbar skuldsättning för utvecklingsländer
17.5 Investera i de minst utvecklade länderna
17.6 Stärk global samverkan kring vetenskap, teknik och innovation
17.7 Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer
17.8 Stärk innovationskapaciteten i utvecklingsländer
17.9 Öka kapaciteten för utvecklingsländer att genomföra de globala målen
17.10 Främja ett rättvist multilateralt handelssystem.
17.11 Öka utvecklingsländernas export
17.12 Avveckla handelshinder för de minst utvecklade länderna
17.13 Stärk den makroekonomiska stabiliteten i världen
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.15 Respektera nationellt ledarskap för att uppnå de globala målen
17.16 Stärk globalt partnerskap för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap mellan det offentliga och civila samhället
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

Frågor

  • Mål 17 är ett övergripande mål för att uppnå de övriga 16 hållbarhetsmålen.
  • Vilket ansvar bör vi ta för att stärka utvecklingsländernas möjligheter att uppnå målen?
  • Studera olika projekt i biosfärområdet. Vilka olika organisationer är involverade i projekten – myndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer?. 

Projekt i Biosfärområdet

Östra Vätterbranterna är en samverkansorganisation varför mål 17 är själva grundidén med biosfärområdet.
Det handlar om samverkan lokalt, regionalt och globalt för att nå de globala hållbarhetsmålen.
Biosfärområdet strävar efter att agera för samverkan genom att aktivt interagera med olika aktörer som verkar för olika aspekter hållbarhet och genom att på olika sätt stödja lärande för hållbar utveckling

Lärandemål

Förståelse vikten av lokal, regional och global samverkan för hållbar utveckling
Upplevelse. Fundera över hur projekt i Vätterbranterna skulle fungera utan samverkan mellan olika organisationer

Aktion

Anordna en diskussion om en aktuell fråga till exempel gruvbrytning, vindkraftverk eller höghastighetsbana i biosfärområdet. Dela ut roller till olika aktörer att företräda och läsa in sig på olika förhållningssätt till frågan.

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This