Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning men också förbättrad näringssituation samt att främja ett hållbart jordbruk

Delmål

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om
2.2 Senast 2030 utrota alla former av undernäring
2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion. anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden och successivt förbättra mark och jordkvalitet
2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt främja rättvis fördelning av genetiska resurser och traditionell kunskap.

Frågor

 • Hur ser situationen ut i värden när det gäller tillgång till mat?
 • Vad kan undernäring och näringsbrist bero på och vilka konsekvenser få de?
 • Ett förändrat klimat ökar riskerna för extrema vädersituationer. Vilka konsekvenser kan de få?
 • Det finns en genbank för fruktträd på Brunstorps gård i biosfärområdet. Vilken betydelse har den?

Projekt i Biosfärområdet

 • Projekt Naturbete och Naturbeteskött som gynnar lokal produktion och bidrar till genetisk mångfald.
 • Projekt Biokol bidrar till att fixera luftens kol, stabiliserar jordar och skapar ett landskap som gynnar mångfalden i landskapet
 • Projekt LEIF för att skapa ett levande kulturlandskap

Lärandemål

Förståelse för innebörden av hunger och felnäring, liksom vikten av lokal livsmedelsproduktion och småskaliga produktionssystem. Medvetenhet om effekter av fattigdom och påverkan på människors rättigheter.
Upplevelse av vikten av hållbar livsmedelsproduktion som bas för allt liv och om dess historiska betydelse för landskapets utformning och för biologisk mångfald. Vikten av att trygga säkra system för matproduktion.

 

Aktion

 • Sök kontakt med en odlare i biosfärområdet. Vilka utmaningar, problem och möjligheter, står odlaren inför?
 • Fundera över hur relationen mellan producent och konsument kan stärkas och presentera dina förslag i form av en utställning.
 • Hur kan du själv bidra till att biokol fixeras i marken?
 • Ta kontakt med en organisation som arbetar internationellt med att stärka lokal matproduktion. Hur kan du stötta deras verksamhet?
 • Undersök hur klimatrelaterad extrema vädersituationer påverkat matproduktionen i olika delar av världen. Vilka flyktingströmmar har det lett till. Diskutera har mediabilden av flyktingars situation speglar orsaken till flykt.

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1