Mål 3 handlar om alla dimensioner av god hälsa för människor i alla åldrar

Delmål

3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 per 10 000 förlossningar

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas.

3.3 Senast 2030 utrota epidemier, bekämpa vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård och familjeplanering

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och i luft, vatten och mark.

Frågor

  • Hur har situationen i världen förändrats de senaste 50 åren när det gäller mödradödlighet, barnadödlighet, och medellivslängd? Jämför med Sverige.
  • Vilka sjukdomar tar mest liv i världen idag
  • Naturskyddsföreningen listar riskabla plaster. Vilka av dem kommer du kontakt med dagligen?

Projekt i Biosfärområdet

  • Biosfärleder och cykelleder är hälsobefrämjande, bidrar till välbefinnande. Tillgängligheten är en viktig aspekt Ett öppet landskap för rekreation och välbefinnande
  • Besöksmål med information om hälsofrämjande aktiviteter i biosfärområdet
  • Utbildningar inom alla lärande organisationer är viktiga drogförebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Växa tillsammans – språkpromenader

Lärandemål

Förståelse för vikten av hälsoförebyggande insatser
UpplevelseÖvning Inse den omfattande användningen av plaster och att det finns alternativa mindre riskabla produkter

Aktion

  • Gör en plan över hur biosfärlederna skulle kunna engagera flera
  • Föreslå åtgärder på skolan för att sanera onödig plastanvändning.Minska din egen exponering för skadliga plaster
  • Gör en utställning om risker med droger, alkohol och tobak

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This