Mål 5 handlar om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Delmål

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor.
5.4 Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen.
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap.
5.6 Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter.

Frågor

  • Hur ser jämställdheten ut i föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna? Granska styrelsen och fokusgrupperna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • Ganska också publikationer under dokument utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Projekt i Biosfärområdet

Stärka kvinnors och flickors delaktighet och egenmakt liksom att säkerställa fullt deltagande och lika möjligheter är viktiga hörnstenar i biosfärområdets mål och verksamhetsidé.

Lärandemål

Förståelse för vikten av jämställdhet på alla nivåer i samhället, liksom kunskap om maktstrukturer och sexuellt utnyttjande
Upplevelse. Övning i förmåga i att se ojämlikheter i vardagen.

Aktion

  • Stöd initiativ som förespråkar jämställdhet!
  • Motverka sexistiska beteenden och dela positiva initiativ
  • Bjud in kvinnliga företrädare att som förebilder att delge sina erfarenheter
  • Föreslå åtgärder i biosfärområdet för att stärka jämställdhet och kvinnors egenmakt

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This