Mål 6 handlar om att säkra tillgång till vattentillgångar och sanintet

Delmål

6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert dricksvatten för alla.

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar

 

Frågor

  1. Fundera över konflikter i världen som på något sätt är relaterade till vattentillgångar
  2. .Vättern utgör en stor del av biosfärområdet. På vilka sätt är människor i biosfärområdet beroende av Vättern?
  3. På olika sätt hotas Vätterns vattenkvalitet. Fundera över dessa risker; mikroplaster, gruva och andra förorenande mänskliga aktiviteter.
  4. Många produkter vi konsumerar kräver vatten i samband med tillverkningen. Ett par jeans förbrukar 11 000 liter vatten och produceras ofta i länder med vattenbrist. Sverige är ett land som är nettoimportör av vatten. Hur är vattensituationen i de länder vi importerar konsumtionsvaror ifrån?

Projekt i Biosfärområdet

  • Samverkan kring vattenutnyttjade – Vätternvårdsförbundet, Mini-SASS (Sydafrika)

  • Biosfärakademien – samtal och diskussioner kring hot mot Vättern, tillrinnande vatten och grundvattenutnyttjande

Lärandemål

Förståelse för betydelsen av den globala vattencirkulationen och betydelsen av tillgång på rent vatten.
Upplevelse av vikten av ett hållbart och sparsamt utnyttjande av vattenresurser och att vår konsumtion påverkar tillgången på vatten i utsatta område

Aktion

  • Sök kontakt med en organisationer som är engagerade i vattenfrågor.
  • Hur kan ”vattenimporten” minskas till Sverige från länder med vattenbrist?

 

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1
Share This