Mål 8 handlar om att verka för en hållbar ekonomisk
tillväxt med jobb och bra arbetsvillkor för alla

Delmål

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation

8.3 Främja företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja finansiella tjänster för alla

Frågor

  • Punkt 8.1 är inte okontroversiell, speciellt inte om ekonomisk tillväxt mäts i BNP, som är ett mått på ekonomisk verksamhet och inte välfärd. Många menar att vi måste bryta kopplingen mellan tillväxt och välfärd. Diskutera detta. I Nya Zeeland används ”The Living Standard Framework” – beskriv vad som mäts och vilka konsekvenser detta får.
  • Ge förslag på hållbar företagsamhet lämplig för biosfärområdet

Projekt i Biosfärområdet

Näringslivsstudie av Östra Vätterbranterna, underlag till biosfärprogram Växa tillsammans

Lärandemål

Förståelse för olika mått på tillväxt och påverkan på ekologiska system

Upplevelse av att lokala företag med hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att uppehålla ett öppet landskap med rik biologisk mångfald. Full sysselsättning för alla främjar delaktigheten i ett hållbart samhälle.

Aktion

  • Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning för turismanläggningar. Vad innebär märkningen?

 

 För utskrift

  Varje mål i pdf-format

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Mål 1