Beskåda landskapsvård och hållbar utveckling i praktiken

Runt om i Vätterbranternas landskap finns utvalda platser där markägare, Biosfärområde Östra Vätterbranterna, WWF och andra parter samverkat för att uppnå hållbara lösningar på de utmaningar som landsbygden står inför. De kallas för demonstrationsområden. Här ska naturvård, med allt vad det innebär med bevarande eller ett återskapande av biologisk mångfald och att skapa livsutrymmen för fungerande ekosystem, samsas med ekonomisk hållbarhet och samhällsutveckling. De är levande experiment i realtid. Vad händer när man restaurerar gamla naturbetesmarker, låter nötkreatur beta i skogen, skapar nätverk av små dammar och satsar på lövskog istället för granplanteringar?

Tanken är att man ska kunna besöka dessa platser och lära av erfarenheterna. Slår experimenten väl ut kan de spridas till resten av länet, Sverige eller till andra biosfärområden runt om i världen. Och Du kan resa runt och beskåda dessa demonstrationsområden. De är utmärkta på kartan bredvid, och ute i terrängen finns stora informationsskyltar. Nedan kan du läsa mer om idén bakom projektet och om varje enskilt demonstrationsområde och vad du kan se och lära där.

Öppna kartan som en PDF i Adobe Reader. Zooma in och zooma ut för ökad läsbarhet. Skriv ut kartan.

Ett annat sätt att hitta våra demonstrationsområden: Sök upp platserna (gårdar/byar) på den utmärkta interaktiva karta som hitta.se/kartan erbjuder.

Lokala svar på globala utmaningar

Vi står inför stora globala utmaningar – sociala och miljömässiga/ekologiska – där pengar ofta är det som har sista ordet. Här är det viktigt med internationell samverkan, det har vi bland annat sett i de stora klimatförhandlingarna, Paris 2015 och Glasgow 2021. Men vare sig det handlar om åtgärder för att hålla klimatförändringar inom hållbara gränser, eller att nå andra miljömål, som en sund biologisk mångfald, måste besluten implementeras på lokal nivå, och anpassas efter lokala förhållanden. Ibland går beslutsprocessen från andra hållet. Med FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, för ögonen kan initativen tas från gräsrotsnivå. Så är fallet med de demonstrationsområden som skapats inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Landskapets värde är unikt för var plats

FN-organet UNESCO har utsett över 700 biosfärområden, utspridda runtom vårt jordklot. Varje biosfärområde har sin karaktär, som skapats i interaktionen mellan människa och naturtyp. Inget utvalt landskap har högre värde än något annat, men vad värdet består i varierar från plats till plats. I branterna som sluttar ned mot Vättern, och på andra otillgängliga platser i vårt biosfärområde, finns orörd natur med sitt speciella värde. Men det mest typiska landskapsvärdet i Vätterbranterna, sett ur både ekologisk och kulturhistorisk synvinkel, är mosaiken av sjöar, våtmarker, små åkrar, beteshagar och ädellövskogar som betats av kor. Det är ett rikt landskap, med ett myllrande liv av organismer som trivs just här: snäckor, insekter, kärlväxter, fåglar med många flera.

Inom Vätterbranterna är många djur och växter beroende av människors traditionella brukande av marken. De utgör ett biologiskt kulturarv som vittnar om äldre tiders jordbrukslandskap, ett landskap som nästan försvunnit i det hårt rationaliserade jordbruket i Europa. Lövtäkt från gamla träd, betade skogar, hagmarker med solbelysta blommor, buskar och uråldriga ekar, är sköna syner som är på väg att försvinna, såvida de upprätthålls av aktiva bönder. För att uppnå en ekologisk hållbarhet i Vätterbranterna krävs en kontinuerlig skötsel, och inte sällan ett återskapande, av landskapet. Ett minskande antal av frigående betesdjur gör att igenväxning av sly (i beteshagar) och av gran (i skogsmarker) utgör ett stort naturvårdsproblem. I Vätterbranterna har det också tidigare, under 1800- och 1900-talen, skett en torrläggning av våtmarker. Det har radikalt förändrat förutsättningarna för många arters överlevnad. Demonstrationsområdena visar hur det går att bryta dessa negativa trender. Och förhoppningsvis kan de utgöra positiva exempel som kan inspirera andra.

Hamling av lövträd

I det gamla bondesamhället hade varje enskilt träd ett särskilt värde. Alla trädslag nyttjades för olika funktioner. Ett sätt att bruka träden var så kallad hamling. Man beskar träden för att få vinterfoder till kreaturen. På några platser i Vätterbranterna, som Hovaskog och Fingaltorp, har hamling åter tagits i bruk.

Lövskogsproduktion

Lövskogar är inte bara nyttiga för människan och hennes betesdjur. De utgör också en förutsättning för många fågelarter, växter, svampar och insekter. Ett viktigt projekt i Vätterbranterna, Lövssuccé 2.0, har handlat om att få till större sammanhängande partier av lövskog. Trakterna kring Grenåsa är ett gott exempel.

Skogsbete

Forna tiders ägor var indelade i inägor, åker och jordbruksmark, och utmarker – skogar. Innan skörden fick vare sig kor, får, getter eller hästar beta annat än på utmarkerna. Brukssättet skapade ett biologiskt rikt kulturlandskap. Ett projekt, som kan beskådas vid Rastorp, visar att brukssättet är gångbart än i dag.

Rikt odlingslandskap

Böndernas slit genom generation efter generation, har inte bara försörjt befolkningen med livsmedel. Samtidigt öppnade bonden upp landskapet och förvandlade det till ett mångformigare, artrikare, ljusare och mer omväxlande och lättillgängligare landskap. Ett exempel på ett sådant landskap kan avnjutas kring Grenåsa.

Småvatten (dammar)

En gång var landskapet fullt av vattensamlingar, men många åkrar i biosfärområdet är skapade genom utdikning och torrläggning. Genom att anlägga dammar har livsutrymme beretts åt vattenlevande djur, och gett extra näring åt fåglar och fladdermöss. Man kan studera en sådan damm vid Prästekvarn. 

Restaurering av betesmarker

En gång formades markerna i Vätterbranterna av vilda gräsätande djur, visenter, uroxar och hästar. Sedan tog bondens betesdjur över. När betesmarkerna i modern tid börjat övergivas växer de igen, och floran av tillhörande arter försvinner. Kring Säby och Edeskvarna har sådana värdefulla betesmarker restaurerats.

Klicka på knapparna nedan och läs mer!