Demonstrationsområden i Vätterbranterna

Vätternbranternas demoområden är utvalda platser som visar på hur man bevarar denna biologiska och kulturella mångfald, ekosystemet och landskapen, utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, samt stödjer demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Vad är ett biosfärområde

Biosfären är den miljö där allt liv på jorden finns. Ett biosfärområde är ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård och samhällsutveckling samt utveckling av forskning och utbildning. Det handlar om att skapa förutsättningar för hållbarhet inom planetens gränser och med rättvisa livsvillkor. 

Vi står inför stora globala utmaningar – sociala, ekonomiska och ekologiska. För att kunna nå de mål som satts upp i FN:s strategi för hållbar utveckling, Agenda 2030, är det viktigt med internationell samverkan. Men denna samverkan behöver bygga på engagemang på lokal nivå. Det är där lösningar kan tas fram för att sedan spridas.
Det är precis detta som är tanken bakom FN-organet Unescos biosfärområden. Unesco har utnämnt över 700 biosfärområden över hela jordklotet. Genom att värna den biologiska mångfalden, söka ny kunskap genom forskning, och skapa en hållbar relation mellan människor och miljö fungerar biosfärområden som laboratorier för framtidens liv.
Sju av dessa biosfärområden ligger i Sverige, och de täcker tillsammans sju procent av landets yta. I de svenska biosfärområdena pågår arbetet för fullt med att starta pilotprojekt för ett mer hållbart sätt att leva.

Biosfärområden kännetecknas alla av att de har väldigt höga landskapsvärden, både kulturhistoriska och biologiska men varje biosfärområde är unikt och formas utifrån lokala förutsättningar. I världsnätverket av biosfärområden förmedlas goda erfarenheter och lyckade lokala satsningar sprids snabbt genom en nära samverkan mellan områdena inom och utom vårt land. 

 

I Östra Vätterbranterna är många naturvärden kopplade till skogar och beteshagar med ädellövträd och gamla skogar som betats med kor. I de många branterna, mot Vättern men även österut, finns miljöer som i mycket liten utsträckning påverkats av människor. I anslutning till dessa skogar med höga naturvärden och många ovanliga djur och växter finns kulturlandskapet.

Det biologiska kulturarvet (djur och växter som finns där på grund av människans och hennes betande djurs närvaro under lång tid) är särskilt viktigt att värna. Beteshagar med buskar och gamla träd innehåller liv som i stor utsträckning försvunnit i ett omvandlat europeiskt skogs- och jordbrukslandskap. I Östra Vätterbranternas mosaik av små åkrar, beteshagar, sjöar och branter finns ännu möjlighet att träffa på dem. Det rika livet märks i olika organismgrupper som snäckor, insekter, kärlväxter och fåglar.

Hållbarhetsdimensioner

Den ekonomiska hållbarheten är en del av den sociala som i sin tur är en del av den ekologiska. Med andra ord är ekologisk hållbarhet en förutsättning för mänskligt välbefinnande och hållbar ekonomisk utveckling.

 

 

 

  

 Sju generationers perspektiv

Hur vi lever idag avgörs av vad generationerna före oss har gjort. Vårt uppdrag är att leva i och utveckla Östra Vätterbranterna så att generationerna efter oss (barn, barnbarn och deras barn) har en god och hållbar tillvaro.

Sju generationer

  

Biosfärområde står modell

Biosfärområde Östra Vätterbranterna strävar efter att vara ett modellområde för hållbar utveckling och en arena för att testa nya metoder för att dels bevara och utveckla naturvärden men också hitta lösningar som bidrar till ekonomisk utveckling. Erfarenheter kan spridas till resten av länet, andra delar av Sverige och i vissa fall till världsnätverket av biosfärområden. Erfarenheter från andra biosfärområden kan också tas tillvara och tillämpas här. Demonstrationsområden inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna är utvalda för att visa upp platser i landskapet där olika parter samverkat för att uppnå hållbara lösningar på de utmaningar och mål som beskrivs i Vätterbranternas Biosfärprogram.

Inom området är många djur och växter beroende av människors brukande av marken, de utgör därför ett biologiskt kulturarv som vittnar om äldre tiders jordbrukslandskap. Lövtäkt från gamla träd, betade skogar, hagmarker med solbelysta blommor, buskar och gamla ekar är på väg att försvinna om de inte uppehålls av aktiva bönder

För att uppnå ekologisk hållbarhet krävs i många fall återskapande och kontinuerlig skötsel av landskapet. Avsaknaden av t.ex. skogsbränder och minskande antal betesdjur gör att igenväxning av sly (i beteshagar) och gran (i skogsmarker) utgör ett stort naturvårdsproblem. Inom hela biosfärområdet har också torrläggning av tidigare våtmarker skett under 1800- och 1900 talet vilket förändrat förutsättningarna för många arters överlevnad.
Demonstrationsområdena visar hur det går att bryta en negativ trend och de är positiva exempel som kan inspirera andra.

Demonstrationsområdena fungerar som ”landskapslaboratorier” där nya sätt att sköta marken kan testas och följas upp.

Besök våra demonstrationsområden i Östra Vätterbranterna

Idag har vi fem utvalda demonstrationsområden;

  • Hovaskog & Fingaltorp – Hamling
  • Prästekvarnsdammen – Småvatten i odlingslandskapet
  • Säby & Edeskvarna – Skogsbete & Restaurering av naturbetesmarker
  • Rastorp – Skogsbete
  • Grenåsa – Lövskogsproduktion & Ett rikt odlingslandskap
Share This