Ett rikt odlingslandskap

”Samtidigt som bonden försörjde oss med livsmedel öppnade han landskapet och förvandlade det till ett mångformigare, artrikare, ljusare och mer omväxlande och lättillgängligare landskap. Ett landskap fullt av liv, färger, dofter, ljud och upplevelser. Ett landskap som talar till alla våra sinnen med ständigt nya impulser och intryck. Men bonden fyllde inte bara landskapet med liv och omväxling. Med sitt hårda slit byggde han också in sin egen och bondelandet Sveriges historia direkt i landskapet.” – Mårten Aronsson, Bygden där vinden vände

Landskapet utvecklas ständigt. Dels varierar det mellan årstiderna, dels över decennier och sekler. Denna förändring bäddas in i landskapet; lager läggs på lager och med rätt kunskap kan man utläsa historien ute i fält. Det levande biologiska kulturarvet – såsom hävdpräglade växter och träd – vittnar om hur markerna tidigare har skötts genom bete, slåtter och åkerbruk. Odlingslandskapets stenlämningar och former berättar om århundranden av arbete och hur generationer av bönder genom sitt arbete formade landskapet.
Riksdagen har antagit flera nationella miljömål, varav ett är Ett rikt odlingslandskap. Målsättningen är att ”odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”. Brukande och bevarande ska alltså gå hand i hand.

Samtidigt som bonden försörjde oss med livsmedel öppnade han landskapet