WWF har gjort en film om de värdefulla naturbetesmarkerna. Filmen beskriver Sveriges mest artrika marker som behöver betas av nötkreatur för att behålla sitt rika växt- och djurliv. Nu minskar arealen naturbetesmarker eftersom ekonomin för djurhällarna minskar. Vi kan själva hjälpa till för att vända denna negativa trend genom att välja naturbeteskött, det mest miljöriktiga valet när vi står vid kyldisken och skall köpa kött.