Fokusområden för Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. Djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg gör att området har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. På flera håll ligger platser med storslagna utsikter över Vättern bara ett stenkast från ett småskaligt kulturlandskap. Den varierande topografin, olika klimatzoner och människans odlande erbjuder många olika naturtyper.

Naturen och landskapet

Unesco Biosfärområde Östra Vätterbranterna sträcker sig från Tenhult i söder till Adelöv i norr. Lokalklimat och topografin ligger till grund för variationen och värdena i landskapet. Ovanpå detta har människan under årtusenden format biosfären – den levande delen av jordskorpan – och gör så än idag. Genom slåtter, bete och lövtäkt har brukare inom området utvecklat ett ”mulens marker” med en stor artrikedom kopplad till gräsmarker, buskar och träd. Det är ett biologiskt kulturarv från tidigare generationers arbete och som vi har ett gemensamt ansvar att föra vidare.

Storslaget och småskaligt

Inom Östra Vätterbranterna finns marker som har brukats traditionellt under lång tid och rasbranter som är nästintill orörda; ekhagar som hör till feodala storgods och lövängar som ligger i anslutning till små torp; tätortsnära rekreationsmiljöer och tysta skogslandskap. Kulturlandskapet är i hög grad levande och på många håll välhävdat med en mosaik av naturtyper. Jordmånen växlar kraftigt från fet mylla med ädellövskog till hällmarker med martallar. Mellan dessa ytterligheter finns bland annat naturbetesmarker och lövängar, brantskogar med blandskog av asp och gran samt rasbranter där i stort sett alla svenska lövträd förekommer. Variationen i vegetation och flora är unik och det är svårt att finna motsvarigheter även utanför länet. Vätterns läge mitt mellan väst- och östkusten innebär att området är en mötespunkt mellan västliga och östliga, samt nordliga och sydliga arter.

Stora delar av Östra Vätterbranterna tillhör grevskapet Gränna – Visingsö. Visingsö har i alla tider varit en attraktiv plats. Fornlämningar från alla tidsepoker finns på ön, med en koncentration från järnåldern. Visingsö var en gång Sveriges maktcentrum då dess läge mitt i Vättern och södra Sverige gjorde ön idealisk som centralpunkt i det rike som växte fram under tidig medeltid. Vättern kan betraktas som dåtidens E4:a vilken gav en snabb och förhållandevis säker resa. Under mitten av 1500-talet inledde greve Per Brahe d ä byggandet av slott och andra monumentala byggnader inom grevskapet.

I kontrast till grevskapets och adelns herresäten och parklandskap finns ett småbrukarlandskap med de byggnader och miljöer som hörde till livet som torpare och bonde. Flikiga åkrar, allmogeträdgårdar, trädbevuxna gräsmarker, brynmiljöer och hamlingsträd kringgärdar små rödmålade torp, hus och ekonomibyggnader. På grund av landskapets topografi och den brukartradition som lever kvar i bygden är de agrara miljöerna ovanligt väl behållna och skötta.

Våra sex fokusområden

Arbetet med biosfärprogrammet har mynnat ut i sex fokusområden som blir grunden för föreningens arbete under de kommande åren.
Dessa är:

 • Biosfärakademien
 • Energi och klimat
 • Gastronomisk region
 • Levande landskap
 • Turism och friluftsliv
 • Varumärke Östra Vätterbranterna.
 • Inget fokusområde är viktigare än de andra, även om tyngdpunkten periodvis ligger på något av dem. Nedan presenteras fokusområdena för de närmaste fem åren.

  De sex områdena hänger ihop med varandra; några tydliga gränser är svåra att dra. Biosfärakademien och Varumärket skär t ex genom samtliga områden. Levande landskap, Turism och friluftsliv samt Gastronomisk region är också tydligt förbundna. Det är och kommer framöver vara fortsatt viktigt för biosfärområdet att ha handlingsberedskap och flexibilitet för att kunna agera när tillfälle bjuds eller förutsättningar ändras. Detta är särskilt viktigt i samverkan med brukare, markägare och organisationer som tar egna initiativ och bör kunna förvänta sig stöd från biosfärorganisationen. Inom ramen för de övergripande prioriteringar som styr verksamheten behöver det alltså finnas stort utrymme för revidering av kortsiktiga planer.

  Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden.