Biosfärakademien

Biosfärakademien är en arena för lärande för omställning till ett hållbart samhälle som förenar olika aktörers perspektiv, integrerar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter med ny kunskap och hållbarhetsvisioner.
Biosfärakademiens huvudsakliga verksamhet innefattar att:

 • utbilda biosfärambassadörer
 • integrera och problematisera olika perspektiv på hållbarhetsfrågor. Detta sker huvudsakligen genom kursverksamhet, seminarier, konferenser etc
 • samverka med olika aktörer med lärande verksamhet. Viktiga aktörer att samverka med är skola och barnomsorg, universitet och högskolor, folkbildningsorganisationer, museer, frivilligorganisationer, företag, myndigheter, biosfärområden och andra internationella aktörer
 • initiera forskningsprojekt som svarar mot behov i biosfärområdet
 • strukturera samlad information. En viktig roll för att agera som länk mellan olika perspektiv är att skapa strukturer som samordnar olika aspekter på lärande
 • dokumentera kunskaper och erfarenheter och sprida dessa. Detta innefattar såväl traditionell kunskap inom området som utvecklingen av ny kunskap och hållbara strategier
 • implementera dokumenterade strategier och modeller för hållbarhet. I samverkan med olika aktörer anordnas workshops, konferenser etc
 • sprida kunskaper och erfarenheter i tryckt eller digital form

Målet med akademin är att skapa en plattform för lärande som värdesätter kunskaper och erfarenheter
både från ett akademiskt perspektiv och utifrån en traditionell erfarenhetsbas.

.

På gång 2019

 

 • Utbildning av biosfärambassadörer under våren 2019 med diplomering på Öxnehagadagen den 18 maj
 • I samarbete med Fokusgrupp energi och klimat planeras en studieresa där resans mål är Kinnekulle i Biosfärområde Vänersskärgården och tema för dagen är biokol och trähusbyggande. Dagen är en vidareutbildning av biosfärambassadörer.
 • Utbildning av biosfärområdesguider planeras i samverkan med Jönköpings kommun och Smålands turism
 • En  pilotutbildning av miniambassadörer med avslutning på öxnehagadagen. Ett tjugotal deltagande barn i åldern 3 – 5 år
 • Samverkan med Jönköping University inom programmet Internationellt arbete. Studenter inbjuds att genomföra studier och examensarbeten i biosfärområdet.
 • En plan för produktion av korta videofilmer om personer och platser i Östra Vätterbranterna tas fram för koppling till kartor och annat informationsmaterial om biosfärområdet.
 • Ett par småskrifter ges ut i Biosfärakademiens publikationsserie
 • Samverkan med Österängens konsthall kring projektet “Naturen tar över”, som är tänkt att resultera i offentliga konstnärliga gestaltningar både permanenta och tillfälliga installationer på bostadsområdet Österängen.
 • Ute är inne konferens 29-30 aug. Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster som resurs i lärande och samhällsplanering.
 • En utställning om Östra Vätterbranterna och Agenda 2030 med pedagogiskt material kommer att färdigställas under våren med placering på kvarteret Ödlan.
 • Högskolekurs, Östra Vätterbranternas natur och kultur, 7,5 hp på Jönköping University hösten 2019

 

Biosfärambassadör

akademi@ostravatterbranterna.se

Kursplan Biosfärambassadör

Bli biosfärambassadör

7 + 10 =

Magnus Apelqvist

Magnus Apelqvist

Ansvarig Fokusområde Biosfärakademien