Levande landskap

Vi ska ha ett levande landskap med rik natur och kultur där människan är en viktig del. Biosfärområdet bidrar på olika sätt till att karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk fortlever. Detta förutsätter lönsamma landsbygdsföretag, inte minst för att det biologiska kulturarvet ska fortleva.

Att jordbruken i trakten bibehåller eller ökar arealerna naturbetesmarker är avgörande för att uppnå de flesta målen liksom att skogsbrukets inriktning breddas från produktion av granmassa till tall och löv som förädlas till flera produkter.

I ett levande landskap har den biologiska mångfalden goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt. De ekosystemtjänster som naturen ger människan, levereras och nyttjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Mycket har redan gjorts inom detta område. Projekt om hamling, notfiske, lövträd, salamanderdammar, naturbetesmarker, ekologisk bristanalys och mycket mer.

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Flera rapporter mm finns samlade under Dokument

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. .

På gång 2018

  • Landskapskväll i Adelöv. Med utgångspunkt från bland annat de framtagna kartunderlagen i projekten Lövsuccé och LEIF bjuds markägare och engagerade människor i Adelöv in för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta med att utveckla landskapets olika värden.
  • Dialog om nyckelbiotopsinventering och skydd av skog. Tillsammans med berörda parter och myndigheter förs samtal om nya regeringsuppdrag och hur de kan påverka Östra Vätterbranterna utifrån vår historia med konflikter, dialog och samverkan i dessa frågor.
  • Fördjupad landskapsstrategi. Analysera vad som hänt med landskapet sedan Östra Vätterbrantsprojektet
  • I en fortsättning på projekten ”LEIF” och ”Lövsuccé” söker vi fördjupa satsning på lövskogsproduktion (med särskild inriktning på ek) i området mellan Gränna och Adelöv. Samtidigt exporteras erfarenheterna till andra delar av länet som är lämpliga för produktion av lövvirke. Samverkan med Länsstyrelsen, Södra, Skogsstyrelsen och LRF.
  • Initiera och stödja skogsbeten. Skogsbeten har ofta höga kulturhistoriska och biologiska värden men har länge bedömts ha dåligt ekonomiskt utbyte. Under 2018-2020 driver vi ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) ”Kontinuitetsskog i Östra Vätterbranterna”.
  • Projekt Naturbeteskött. För att uppnå ett långsiktigt bevarande av naturbetesmarker behövs initiativ som skapar ett mervärde för dess produkter. Under 2018 kommer biosfärområdet att initiera och stödja framtagandet av en förstudie för varumärke naturbeteskött samt förädling av detta.
Henrick Blank

Henrick Blank

Asvarig Levande Landskap

Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post henrick.blank@lansstyrelsen.se