Levande landskap

Vi ska ha ett levande landskap med rik natur och kultur där människan är en viktig del. Biosfärområdet bidrar på olika sätt till att karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk fortlever. Detta förutsätter lönsamma landsbygdsföretag, inte minst för att det biologiska kulturarvet ska fortleva.

Att jordbruken i trakten bibehåller eller ökar arealerna naturbetesmarker är avgörande för att uppnå de flesta målen liksom att skogsbrukets inriktning breddas från produktion av granmassa till tall och löv som förädlas till flera produkter.

I ett levande landskap har den biologiska mångfalden goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt. De ekosystemtjänster som naturen ger människan, levereras och nyttjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Mycket har redan gjorts inom detta område. Projekt om hamling, notfiske, lövträd, salamanderdammar, naturbetesmarker, ekologisk bristanalys och mycket mer.

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Flera rapporter mm finns samlade under Dokument

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. .

På gång 2020

  • Stimulera utveckling och bevarande av naturbetesmarker genom att genomföra LONA projekt om kontinuitetsskog.
  • Verka för finansiering av fördjupad landskapsstrategi.
  • Vidareutveckla och tillämpa LEIF (Levande ekosystem i framtiden) avancerat naturvårdsunderlag på landskapsnivå.
  • Fortsätta arbetet med att begränsa skador från vildsvin. Detta kommer att ske genom träffar och erfarenhetsutbyte.
  • Fortsätta arbetet med att öka andelen löv i landskapet. I praktiken görs detta genom att projekt lövsucce fortsätter i helhet eller delar beroende finansiering.
  • Verka för att stärka samarbetet med organisationer som har lantbruksperspektiv t.ex Hushållningssällskapet och LRF.
  • Tillsammans med Fokusgruppen Turism och friluftsliv ha erfarenhetsutbyte kring projektet ” kartläggning av sociala skogar”
Ellen Nystedt

Ellen Nystedt

Ansvarig Levande Landskap

Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ellen.nystedt@lansstyrelsen.se