Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Fokusområdet griper in i alla andra områden. Det är genom att göra som vi stärker varumärket. Satsning på solenergi och mat- och konstrundan är två goda exempel. Naturbeteskött kan komma att bli ett annat. Varumärkesarbetet handlar om att stärka kittet som håller samman delarna och de lite större penseldragen i kommunikationsarbetet. Formerna för fokusgruppens fortsatta verksamhet bör diskuteras under året.

Ett varumärke som får människor att associera till de fokusområden och de projekt som föreningen arbetar med och till det geografiska område som är Östra Vätterbranterna.

På gång 2020

  • Namnet Biosfärområde Östra Vätterbranterna
    Se över och förtydliga namnet Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Namnet är långt och på uppdrag från styrelsen/årsmötet 2019 har Fokusgruppen arbetat fram det kortare namnet Vätterbranterna, som är lämpligt att använda i en del sammanhang och namnet Biosfärområde Östra Vätterbranterna ska användas i de sammanhang det är lämpligt. 

  • Ta fram riktlinjer och underlag för hur varumärket och logotyp kan användas av verksamheter inom biosfärområdet.
  • Utföra en workshop för att arbeta fram personas som är ett led i det strategiska kommunikationsarbetet som pågår.
Nina Elmsjö

Nina Elmsjö

Ansvarig Fokusområde Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Länsstyrelsen

E-post nina.elmsjo@lansstyrelsen.se