Fortfarande osäker? Här är svar på några vanliga frågor:

Vad är ett biosfärområde?
Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. UNESCOs biosfärprogram syftar till att förbättra relationen mellan människa och natur. Biosfärområden utnämns av UNESCO, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt.
Vad är syftet med ett biosfärområde?
Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och i samverkan med berörda parter.

Får det bo människor i ett biosfärområde?
Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet ”långsiktig hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.
Hur finansieras ett biosfärområde?
Ett biosfärområde ska ha ett biosfärkontor med minst en koordinator. Under ansökningsfasen kan koordinatorn finansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. I svenska biosfärområden finansieras biosfärkontoret, liksom övriga administrativa kostnader, av involverade kommuner och andra intressenter. I Östra Vätterbranterna finansieras koordinatorn av Jönköpings kommun.
Är det långsiktigt?
Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Det är en fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor. Biosfärområdets syften måste få mogna fram för att bli en naturlig del av lokala verksamheter, så som näringsliv, kommunernas arbete och hos lokalbefolkningen, så att goda samarbetsformer kan utvecklas.
Innebär ett biosfärområde inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt?
Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Alla eventuella begränsningar ska vara lokala initiativ och bygger på överenskommelser mellan t ex markägare och myndighet. Redan befintliga restriktioner i markanvändning, så som regler i naturreservat och nationalparker, gäller fortfarande. Ett biosfärområde innebär alltså inget ytterligare lagskydd. Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen så att fler får njuta av den. Det kan handla om att rullstolsanpassa vandringsleder eller att se till att informationsmaterial finns tillgängligt på flera språk.
Vilket område innefattas i biosfärområde Östra Vätterbranterna?

I princip hela östra Jönköpings kommun: Rogberga (inklusive Tenhult), Öggestorp, Huskvarna (inklusive Öxnehaga), Hakarp, Skärstad (inklusive Kaxholmen), Ölmstad, Gränna, Visingsö och Örserum samt Adelöv i Tranås kommun. Ödestugu och Järsnäs ingår inte. Se karta

Varför är ett biosfärområde lämpligt just i detta område?
Det utpekade området har väldigt höga bevarandevärden. Ett biosfärområde syftar till att värna dessa värden samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gäller att ta vara på dessa värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Det finns också ett starkt lokalt engagemang för ett fortsatt arbete enligt biosfärtanken, exempelvis genom ett aktivt föreningsliv. Detta innebär att det finns en stark grund att bygga upp biosfärområdet på.
Kan man ha vindkraftverk och gruvor i ett biosfärområde?

Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening, tar inte ställning för eller emot vindkraft eller gruvbrytning. Prövning av lämpligheten av vindkraft eller gruvbrytning i aktuella geografiska områden sker i enlighet med ordinarie ärendehantering hos berörda myndigheter. Ett biosfärområde är i sig inte begränsande för etablering av vindkraftsanläggningar eller gruvor. Biosfärföreningen vill utgöra en plattform för dialog och kunskapsuppbyggnad mellan olika intressegrupper så som markägare och närboende, berörda myndigheter, ideella föreningar och gruvbolag/vindkraftsbolag. Läs styrelsens vägledande dokument med anledning av en eventuell gruvbrytning i Östra Vätterbranterna.