Hamling

Lövträden är värdefulla

I det gamla bondesamhället var de enskilda träden viktigare än skogen som helhet. Alla trädslag nyttjades för olika egenskaper och funktioner. Bärande träd och ädellövträd var viktigast.

Träden gav lövfoder till boskap, ved, hägnadsvirke*, gagnvirke* bast, ek- och bokollon, nötter, äpplen, päron, plommon och körsbär, material till kolning, tjär- och pottaskebränning och mycket annat.

Björken var utmarkernas (skogens) typiska hamlingsträd. I inägorna (åkrar och ängar) var ask, alm och lind de vanligaste. I vissa branter ner mot Vättern finns dock tidigare hamlade lindar på platser som var otillgängliga för betande djur. Utöver löv producerade lindarna också bast som användes vid tillverkning av rep och flätarbeten. Lindblommornas rika nektarproduktionen bidrog dessutom till stora honungsskördar. Ädellövträden var värdefulla för bonden också genom att de förbättrade marken de växte på och för att de fördelade ljus och skugga i ängen.

*Hägnadsvirke – virke för stängsel
*Gagnvirke – material för byggnader och redskap

Hamling

Genom att beskära träden runt torp och gårdar skapades ett landskap som ur flera aspekter är småbygdens motsvarighet till godsens ekparker. Resultatet blev ett biologiskt rikt landskap som bidrog med en inte obetydlig del av gårdens inkomster. De hamlade trädens antal kunde i en enskild socken uppgå till mer än 15 000! Hamlade träd fanns alltså överallt på landsbygden fram till jordbrukets rationalisering.

I Östra Vätterbranterna har traditionen att beskära träd för lövfoder till stora delar levt kvar längre än på många andra platser – fram till mitten av 1900-talet. Försommartorka var vanlig och i brist på gräs kunde löv som slängdes direkt på marken där djuren betade fungera som ersättning.

Gamla ekar, bokar och hamlingsträd är värdar för ett mycket stort antal växt- och djurarter. Fåglar och fladdermöss bygger bo i dem, vedlevande svampar och många insekter som behöver gamla träd med skador har här sina enda boplatser i dagens landskap. Barken på gamla ädellövträd är också växtplats för många lavar. Deras bevarande och skötsel liksom att många nya hamlingsträd tillkommer är därför avgörande för att nå ett ekologiskt hållbart landskap.

De senaste årtiondena har dessa, ofta ihåliga och flerhundraåriga träd, inte beskurits men fått stå kvar i betesmarker och runt gårdar. Stora insatser har gjorts av Biosfärområdet i samverkan med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Världsnaturfonden WWF, Gränna Skogsgrupp och inte minst markägare som lagt tid och arbete på att återhamla (restaurera) gamla och nyhamla unga träd – traditionen är ännu levande.

Affischen (saknas på hemsidan – se mail 11/6)

Ädellövträden i Östra Vätterbranterna

 Alm, Ask, Bok, Ek, Fågelbär, Lind, Lönn, ibland räknas även hassel som ädellöv.

Exempel på bärande träd och buskar.

Bärande träd och buskar är de som ger frukt och bär; Ek, En, Rönn, Oxel, Hagtorn, Olvon, Slån, Nypon, Bok, Hassel, vildapel, Körsbär

 

Att nya hamlingsträd tillkommer är avgörande för att nå ett ekologiskt hållbart landskap.

Share This