Landskap i balans – ekologiskt funktionella landskap som bas för en hållbar produktion och mångformig företagsamhet.
Rapport är ett av underlagen för Östra Vätterbranternas kommande biosfärprogram som
sträcker sig från 2022-2025. Rapportens fokus ligger på landmiljöer och våtmarker, Vättern
och övriga vattendrag tas inte upp här. I rapporten har fakta sammanställts och förslag
presenterats som kan utveckla biosfärområdet inom ramen för Unescoutnämningen.
Rapporten ska också ge resultat och kunskap för att Östra Vätterbranterna ska kunna uppfylla
riktlinjerna som anges i det nationella Biosfärprogrammet.
Projektet har finansierats av WWF.
landskap-i-balans-2-2021-05-14-1.pdf (ostravatterbranterna.se)