Levande landskap

Vi ska ha ett levande landskap med rik natur och kultur där människan är en viktig del. Biosfärområdet bidrar på olika sätt till att karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk fortlever. Detta förutsätter lönsamma landsbygdsföretag, inte minst för att det biologiska kulturarvet ska fortleva.

Att jordbruken i trakten bibehåller eller ökar arealerna naturbetesmarker är avgörande för att uppnå de flesta målen liksom att skogsbrukets inriktning breddas från produktion av granmassa till tall och löv som förädlas till flera produkter.

I ett levande landskap har den biologiska mångfalden goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt. De ekosystemtjänster som naturen ger människan, levereras och nyttjas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. Mycket har redan gjorts inom detta område. Projekt om hamling, notfiske, lövträd, salamanderdammar, naturbetesmarker, ekologisk bristanalys och mycket mer.

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Flera rapporter mm finns samlade under Dokument

Landsbygdsföretag med inriktning på jord och skog bidrar till lokal försörjning och är en förutsättning för alla aspekter av en hållbar, levande landsbygd – såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. .

På gång 2021

 • Landskap i balans-ekologiskt funktionella landskap som bas för en hållbar produktion och företagsamhet
  WWF genomför under 2020-2021 ett projekt som syftar till att sammanställa resultat och analysera data från åtgärder inom Vätterbranterna som WWF varit delaktiga i sedan 2004. Projektet kommer också att bli en del av underlaget som nyttjas vid kommande revidering av Biosfärprogrammet med mål att uppnå ett resilient landskap med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 • Fortsätta arbetet med att öka lövandelen i landskapet genom projektet Lövsucce 2.0
  Fyra workshops som planerades under 2020 kunde inte genomföras utan planeras att genomföras under 2021. De planerade workshopen kommer att handla om olika aspekter kring, löv, klimat, ekonomi, skötsel, mångfald mm.
 • Landskapskväll i Adelöv
  Landskapskarakterisering över Vätterbranterna med extra fokus på landskapet runt Adelöv är utförd och kommer att presenteras på landskapskvällen. Fokusgrupp Energi och klimat medverkar och det kommer att genomföras ett besök på en gård där man tillverkar biogas.
 • Uppföljning av hamlingsträd
  Hamlingsträd följs upp inom Länsstyrelsens miljöövervakningsprogram för skyddsvärda träd. En stickprovsbaserad miljöövervakning med provrutor i hela länet inleds under 2021.
Ellen Nystedt

Ellen Nystedt

Ansvarig Levande Landskap

Länsstyrelsen i Jönköpings län

E-post: ellen.nystedt@lansstyrelsen.se