Lövskogsproduktion

Lövträden är värdefulla

I det gamla bondesamhället var de enskilda träden viktigare än skogen som helhet. Alla trädslag nyttjades för olika egenskaper och funktioner. Bärande träd och ädellövträd var viktigast.

Träden gav lövfoder, ved, hägnadsvirke, gagnvirke, bast, ek- och bokollon, nötter, äpplen, päron, plommon och körsbär, material till kolning, tjär- och pottaskebränning m.m. Björken var utmarkernas (skogens) typiska hamlingsträd. I inägorna (åkrar och ängar) var ask, alm och lind de vanligaste. Utöver löv producerade lindarna också bast som användes vid tillverkning av rep och flätarbeten. Lindblommornas rika nektarproduktionen bidrog dessutom till stora honungsskördar. 

Ädellövträden var värdefulla för bonden genom att de förbättrade marken de växte på och för att på bästa sätt fördela ljus och skugga i ängen. Gamla ekar, bokar och hamlingsträd är värdar för ett mycket stort antal växt- och djurarter. Deras bevarande och skötsel är avgörande för att nå ett ekologiskt hållbart landskap. De berikar också landskapsbilden och ökar landskapets sociala värde.

Lövskogen har en stor mångfald av växter och djur, många fågelarter behöver stora arealer lövskog för att hitta föda och boplatser. Många arter av djur, insekter, växter och svampar bor på i eller under lövträd, en del i skugga medan andra föredrar solbelysta träd som finns i beteshagar och skogsbryn. En varierad skog med ett större lövinslag blir också mindre sårbar för insekts- och svampangrepp, storm och bränder. Många människor, både besökare och närboende, uppskattar också en lövrik skog att promenera i. 

Idag domineras skogsbruket i trakten av granproduktion vilket gjort att både lövträden och de som lever där minskar i antal. För att öka arealerna startade  Biosfärområdet Östra Vätterbranterna år 2015 ”Lövsuccé för landskapet”  – ett projekt med syftet att inspirera skogsägare till att öka lövträdsandelen i skogarna. Detta i linje med föreningen Östra Vätterbranternas biosfärprogram som pekat ut lövskogsproduktion som en nyckelfaktor för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Projektets första del avslutades 2017 när ett område mellan sjöarna Bunn och Ören varit föremål för nära samarbete mellan alla biosfärföreningens organisationer. Länsstyrelsen var projektledare medan, Världsnaturfonden WWF stod för huvuddelen av finansieringen, Södra bidrog med personal och ekonomiska medel, Skogsstyrelsen, LRF och Gränna Skogsgrupp bidrog med rådgivning och information. Markägarna visade ett stort intresse, mer än tio fastigheter fick nya skogsbruksplaner och på en välbesökt skogsdag deltog ca 100 markägare för att få information. Den viktigaste slutsatsen av arbetet är att det går att ställa om skogsbruket mot mer löv, intresset finns och åtgärden är både ekonomiskt, socialt och ekologiskt fördelaktig.

Under 2019 och -20 fortsätter “lövsuccé 2.0” med inriktning på hela länet och med LRF som huvudman. Det är just så Biosfärområdet vill verka med Östra Vätterbranterna som en arena för innovationer där  exempel på hållbar utveckling praktiseras. Erfarenheterna härifrån kan sedan användas av omvärlden. Den långa historien av samverkan har varit en förutsättning för att detta ska fungera.

 

I det gamla bondesamhället var de enskilda träden viktigare än skogen som helhet.