• Privatperson: 100 kr/ kalenderår
  • Förening/företag/organisation: 500 kr/kalenderår
  • Pensionär/student: 50 kr/kalenderår

Medlemsavgiften betalas in i början av året eller när som helst under året då man väljer att bli ny medlem. Enligt stadgarna ska du betala in avgiften senast sex veckor efter att fått en avisering.

  • bankgiro 881 – 0756
  • swish 123 231 59 43.

När vi ser att du betalat avgiften aktiveras ditt medlemskap och du får ta del av föreningens utskick och aktiviteter.

Biosfärområdets omfattning

Biosfärområde Östra Vätterbranterna omfattar för närvarande 104 000 hektar, varav 32 000 hektar utgörs av sjöar (främst Vättern). När biosfärområdet grundades lät man dess gränser sammanfall med traktens sockengränser. Därmed sammanfaller också verksamhetsområdet för föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna med dessa sockengränser. 

Föreningens verksamhetsområde omfattar socknarna Rogberga, Öggestorp, Huskvarna, Hakarp, Lekeryd, Svarttorp, Skärstad, Ölmstad, Gränna och Visingsö i Jönköpings kommun samt Adelöv i Tranås kommun, enligt ovan fastställda karta.

Verksamhetens gränser utgör inte hinder för annan geografisk avgränsning av enskilda projekt eller framtida förändringar av verksamhetsområdet.

Välkommen kära medlem

£ VAD DU KAN HITTA HÄR £

På den här sidan får du viktiga upplysningar gällande ditt innevarande eller blivande medlemskap i Biosfärområde Östra Vätterbranterna: föreningens ändamål och värdegrund, vem som kan bli medlem, vad som erbjuds medlemmar, vilka möten och aktiviteter som man kan engagera sig i med mera. Till vänster finner du viktiga uppgifter om medlemsavgiften (belopp, när den ska vara betald, inbetalningssätt).

Nedan får du tillgång till historiska och aktuella dokument gällande föreningen: Stadgar, vår vision, idé och värdegrund, riktlinjer för verksamheten, verksamhetsplaner och årsberättelser, samt det nu gällande Biosfärprogrammet.

Syftet med Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper.

Detta görs genom att:

  • Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland näringsidkare, boende och besökare.
  • Stödja forskning, utbildning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning.
  • De tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska – ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt.
  • Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.
  • Biosfärområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan myndigheter och ideella organisationer samt företag och enskilda människor.
  • De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och forskningsresultat om hållbar landskapsförvaltning produceras och tillämpas.

Bli Biosfärhjälte

Stödj vårt utvecklingsarbete  i Vätterbranterna och bli medlem i Biosfärföreningen! Du behövs! Aktiv eller passiv: Du gör nytta!

Kort info om medlemskapet

Som medlem kan du delta i föreningens möten (årsmöte och årliga upptaktsmöte), engagera dig i föreningens arbete och utveckling och följa med på trevliga och intressanta medlemsaktiviteter. Även som passiv medlem stöder du vårt viktiga utvecklingsarbete i Vätterbranterna! Som medlem kan du också delta i studiecirklar för att bli diplomerad biosfärambassadör.

Alla som står bakom vår värdegrund (se nedan) är välkomna som medlemmar: privatpersoner, föreningar, företag och andra organisationer som delar vår värdegrund och som vill stödja oss eller finna former för samarbete.

Värdegrund Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Hållbar utveckling

Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska och tillsammans bildar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot eftervärlden att förvalta och förbättra samt att utveckla innovationer och finna nya lösningar.

Samsyn kring områdets unika värden

Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas.

Samverkan och demokrati

Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen och kunskaper samt en ömsedig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda utgångspunkter.

Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

Kunskap och lärande

Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar tillsammans för att utveckla lärande om hållbara visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet.

Utvärdering första tio åren

En omfattande utvärdering av Biosfärområdet Östra Vätterbranterna pågår just nu. Det är ett krav från UNESCO, som står bakom världens 700 biosfärområden, att en sådan ska göras vart tionde år. Att vara ett biosfärområde för med sig att man måste upprätthålla en viss standard på verksamheten och biosfärområdet är bibehållet, och utvecklat, på ett sätt som gör att det är värt att få kallas ett biosfärområde. När utvärderingen är klar publiceras resultatet här.