Om oss

 

Samverkan är vår metod

Ett modellområde för hållbar utveckling är vårt mål

Bli medlem

Berättelsen om oss

Vi föddes ur en dröm om att bevara den biologiska mångfalden i lövskogarna på Vätterns sydöstra sida, ett artrikt område som i dag är känt som Vätterbranterna. På den tiden fanns en konflikt. Idealismen krockade med ekonomiska intressen. Ur många laddade möten växte dock en samsyn fram: En markägares frihet står inte i motsättning till miljöaktivistens syn på naturen som en allmänning, där allt liv har sin egen rätt. Det blir bäst för alla om människor samverkar i harmoni med biosfären. Det finns alltid, för alla, hållbara lösningar.

I dag är denna gröna rörelse en del av UNESCO:s internationella program ”Man and the Biosphere”. 2012 utsågs Vätterbranterna av UNESCO till biosfärområde. Vårt officiella namn är Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Alla som bor här har ett gemensamt ansvar: Vätterbranterna ska bli ett modellområde för hållbar utveckling. Uppdraget är vidare än kampen för biologisk mångfald. Det inkluderar människan, lokalsamhället och kulturarvet. En hållbar utveckling omfattar hela tillvaron: Den biologiska/ekologiska, den sociala och kulturella, den ekonomiska, och även den personliga aspekten.

Vad vi gör

Stabilisera klimatet

Minskar vi inte vår klimatpåverkan förlorar vi förutsättningen för den framtid vi drömmer om.

Levande landskap

Vi vill ha ett levande landskap med en rik natur och kultur vari människan är en viktig del.

Gastronomisk region

Lokalproducerad mat och dryck är en viktig del i en hållbar utveckling. Här finns alla förutsättningar.

En natur för alla

Den storslagna naturen ska bevaras men också göras tillgänglig och bli en källa för lokal besöksnäring.

Lärande och kunskap

En omställning till ett hållbart levnadssätt kräver kunskap, såväl nedärvd som ny.

Sprida stolhet

Att vara ett unikt ”biosfärområde” är inget ändamål i sig, utan ett medel till positiv förändring.

Tusen blommor

Idéer blir projekt och febril verksamhet. Här är ett axplock av vad vi gjort och gör.

Lära av historien

Ovan gavs en kort berättelse om oss. Här hittar du den långa, och vad man kan lära av den.

Vår mission & vårt arbetssätt

Hur skapar man en varaktig hållbarhet, på biologisk/ekologisk, social och kulturell, och ekonomisk nivå? Vår väg mot detta mål är genom samverkan. Vi är ju alla en del av biosfären! Vi vill bevara det goda i såväl kultur som natur och ta tillvara gammal kunskap och praktik, vi vill stödja lokalsamhället med ny kunskap och endast tillsammans kan vi bygga något dynamiskt och livskraftigt.

”Vår vision är en värld där människor är medvetna om sin gemensamma framtid och sin påverkan på vårt jordklot. Vi agerar gemensamt och ansvarsfullt för att skapa livskraftiga och hållbara samhällen i harmoni med biosfären.”

Ur UNESCO:s biosfärprogram

Korta fakta om oss

Internationellt sett …

är vi en del av UNESCO:s biosfärprogram ”Man and the Biosphere”, förkortat MAB. Det startades för 50 år sedan.

Biosfärprogrammet ….

leds på central nivå av en styrelse (ICC = International Coordinating Council) och programmet har flera underprogram och aktiviteter. 

Underprogrammen …

rör olika naturtyper: berg, ökenområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem.

Huvudprogrammet …

är dock utvecklingen av lokala biosfärområden. UNESCO:s 727 biosfärområden, utspridda i 131 länder, bildar ett globalt nätverk.

Nationellt sett ….

är vi ett av sju biosfärområden. Tillsammans med en nationell programkommitté och ett biosfärråd utgör vi Biosfärprogrammet Sverige.

Organisatoriskt …

leds Vätterbranternas verksamhet av en förening, med en styrelse, inkl. grundarorganisationer, ett VU, och fokusgrupper.

Styrelsen …

består av åtta ordinarie medlemmar, två suppleanter samt representanter för våra så kallade grundarorganisationer.

Det praktiska arbetet …

sköts utifrån vårt biosfärkontor, samt av verkställande utskottet och våra fem fokusgrupper, där vi behandlar några frågor i taget.

Fortfarande osäker? Här är svar på några vanliga frågor:

Vad är ett biosfärområde?
Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. UNESCOs biosfärprogram syftar till att förbättra relationen mellan människa och natur. Biosfärområden utnämns av UNESCO, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt.
Vad är syftet med ett biosfärområde?
Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

På det lokala planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området och i samverkan med berörda parter.

Får det bo människor i ett biosfärområde?
Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet ”långsiktig hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.
Hur finansieras ett biosfärområde?
Ett biosfärområde ska ha ett biosfärkontor med minst en koordinator. Under ansökningsfasen kan koordinatorn finansieras med statliga medel från Naturvårdsverket. I svenska biosfärområden finansieras biosfärkontoret, liksom övriga administrativa kostnader, av involverade kommuner och andra intressenter. I Östra Vätterbranterna finansieras koordinatorn av Jönköpings kommun.
Är det långsiktigt?
Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Det är en fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor. Biosfärområdets syften måste få mogna fram för att bli en naturlig del av lokala verksamheter, så som näringsliv, kommunernas arbete och hos lokalbefolkningen, så att goda samarbetsformer kan utvecklas.
Innebär ett biosfärområde inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt?
Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Alla eventuella begränsningar ska vara lokala initiativ och bygger på överenskommelser mellan t ex markägare och myndighet. Redan befintliga restriktioner i markanvändning, så som regler i naturreservat och nationalparker, gäller fortfarande. Ett biosfärområde innebär alltså inget ytterligare lagskydd. Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen så att fler får njuta av den. Det kan handla om att rullstolsanpassa vandringsleder eller att se till att informationsmaterial finns tillgängligt på flera språk.
Vilket område innefattas i biosfärområde Östra Vätterbranterna?

I princip hela östra Jönköpings kommun: Rogberga (inklusive Tenhult), Öggestorp, Huskvarna (inklusive Öxnehaga), Hakarp, Skärstad (inklusive Kaxholmen), Ölmstad, Gränna, Visingsö och Örserum samt Adelöv i Tranås kommun. Ödestugu och Järsnäs ingår inte. Se karta

Varför är ett biosfärområde lämpligt just i detta område?
Det utpekade området har väldigt höga bevarandevärden. Ett biosfärområde syftar till att värna dessa värden samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gäller att ta vara på dessa värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Det finns också ett starkt lokalt engagemang för ett fortsatt arbete enligt biosfärtanken, exempelvis genom ett aktivt föreningsliv. Detta innebär att det finns en stark grund att bygga upp biosfärområdet på.
Kan man ha vindkraftverk och gruvor i ett biosfärområde?

Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening, tar inte ställning för eller emot vindkraft eller gruvbrytning. Prövning av lämpligheten av vindkraft eller gruvbrytning i aktuella geografiska områden sker i enlighet med ordinarie ärendehantering hos berörda myndigheter. Ett biosfärområde är i sig inte begränsande för etablering av vindkraftsanläggningar eller gruvor. Biosfärföreningen vill utgöra en plattform för dialog och kunskapsuppbyggnad mellan olika intressegrupper så som markägare och närboende, berörda myndigheter, ideella föreningar och gruvbolag/vindkraftsbolag. Läs styrelsens vägledande dokument med anledning av en eventuell gruvbrytning i Östra Vätterbranterna.

Vi bryr oss om din integritet. Läs vår policy:

Våra grundarorganisationer samt programvärden Naturvårdsverket