Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening, bildades 2012 på initiativ av de sju organisationer som arbetat i projekt Östra Vätterbranterna. Vår verksamhetsidé är att Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper.

Vårt mål är att alla människor som bor och verkar i Vätterbranterna ska ha möjlighet att påverka sin näromgivning. Den samverkan som sker inom Vätterbranterna ska fylla en tydlig demokratisk funktion genom att uppmuntra och skapa möjlighet till människors aktiva deltagande i projekt och förvaltning med koppling till landskapet.

Se Naturvårdsverkets film om Östra Vätterbranterna!

Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden!

Verksamhetsidé

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper. Detta görs genom att:

  • Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland näringsidkare, boende och besökare.
  • Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap samt dess tillämpning.
  • De tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska – ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt.
  • Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.
  • Biosfärområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare och praktiker såväl som mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor.
  • De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och forskningsresultat om hållbar landskapsförvaltning produceras och tillämpas.

Värdegrund

Hållbar utveckling Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska och tillsammans bildar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot eftervärlden att förvalta och förbättra samt att utveckla innovationer och finna nya lösningar. Samsyn kring områdets unika värden Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas.

Samverkan och demokrati

Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen och kunskaper samt en ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda utgångspunkter. Vi arbetar för en förening där alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.

Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar tillsammans för att utveckla lärande om hållbara visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet.

Aktörer

Föreningen består av representanter för sju olika organisationer: Gränna Skogsgrupp, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Södra och Världsnaturfonden WWF.

Utmärkelser

Mötespriset 2014 delas ut av Destination Jönköping.
Linnépriset – 2013 Smålands Akademi tilldelar Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening Linnépriset – för insatser inom linneanska fält.

Share This