Småvatten i odlingslandsskapet – myllrande mångfald

Små vattensamlingar omgivna av betesmarker är oerhört rika på liv. Salamandrar och andra groddjur söker upp dem för att lägga ägg och larverna utvecklas i den varma och solbelysta miljön. 

Många insekter lever i vattnet eller har sina larver där; sländor, skinnbaggar, skalbaggar och spindeldjur är några av dem. Myggor lägger också ägg men de arter som suger blod av däggdjur föredrar tillfälliga småpölar och diken som torkar ut på sommaren. Att just de små dammarna blir så artrika beror till stor del på att där inte finns kräftor och fiskar som kan äta upp mindre djur.

En gång var landskapet fullt av vattensamlingar men många åkrar i biosfärområdet är skapade genom utdikning och torrläggning av kärr och våtmarker, runt 90 % av dessa försvann under 1800- och 1900-talet. Återskapande av småvatten är därför både ganska lätt att genomföra och har stor, positiv effekt både på biologisk mångfald och landskapsbilden.

Det är inte bara djuren i dammen som får det bättre, även fåglar och fladdermöss gynnas av rik tillgång på mat. Detta gäller inte bara småfåglar utan även lärkfalken, en rovfågel som har trollsländor som viktig föda. Uttern – smålands landskapsdjur – äter (särskilt på våren) groddjur och besöker därför de många dammar som grävts eller rensats mellan Stamseryd och Västanå.

De flesta av dessa dammar (ett tjugotal) anlades 2011 med stöd från världsnaturfonden WWF och markägarna. Kartan på sidan visar dammar mellan Ölmstad och Röttle. Tidigare har också Länsstyrelsen och privata markägare grävt flera dammar så nu finns inom nästan en kvadratmil småvatten med som mest 1km avstånd, ofta mycket tätare. Salamandrar rör sig inom flera km under sommarmånaderna och många insekter flyger mellan vattensamlingar. Om en damm skulle försvinna, torka ut eller växa igen finns andra som djuren kan flytta till. Redan första sommaren kommer groddjur och insekter att dyka upp i en nygrävd damm, salamandrarna flyttar in när växter etablerat sig efter ett par år.

Större vattensalamander

Biosfärområde Östra Vätterbranterna är ett av fyra kärnområden i Sverige för större salamander – en bra paraply- och symbolart för landskapet. Om miljön för denna art är bra, då klarar sig många andra arter också. 

Eftersom salamandern endast vistas i vatten under några månader som larv och senare i livet endast under lektid, så är smådammar bara en av flera miljöer den behöver. Omgivande landskaps kvaliteter är avgörande för om de ska överleva på sikt, beten som granplanteras är exempelvis omöjliga miljöer för dem. En viktig faktor för salamandrarna är och också att vattnen är fisk- och kräftfria. De allmänna råden till markägare och brukare att bevara lövträd, särskilt gamla sådana, död ved, buskar och bryn gynnar om de leder till åtgärder såväl större salamander som många andra djur.

Östra Vätterbranternas natur med kulturpräglade landskap och lövdominerade, ofta äldre och tidigare betade skogsbestånd, har gott om gömställen i form av stenar, död ved i olika former, löv och rishögar mm. 

Återskapande av småvatten har stor, positiv effekt både på biologisk mångfald och landskapsbilden.

Share This