Prästekvarnsdammen

Dammen är ett mycket artrikt småvatten med större salamander och en rik fauna av småkryp. Troligen har den alltid utgjort ett vattenhål där djuren kunnat dricka. Grundvattennivån är hög men små vattensamlingar kommer alltid att växa igen och förvandlas till kärr om inga åtgärder görs. 1978 rensades dammen av dåvarande markägaren Ingvar Petterson som flyttade jorden till trädgården vid sitt nybyggda hus.

Dammens höga biologiska värden har uppmärksammats bland av bland andra Jönköpings Länsstyrelse i samband med inventering av Större vattensalamander 2005. I avtal med markägaren blev dammen detta år ett s.k. ”Natura 2000”-område och ingår därmed i ett europeiskt nätverk av skyddad natur.

2011 gjorde Christer Josefson, Ingvars son och nuvarande markägare, ett avtal med Världsnaturfonden WWF och Gränna Skogsgrupp om en ny rensning av dammen samt anläggande av ytterligare en några hundra meter norrut.

Prästekvarns gamla boställe

På 1700 och 1800-talet ändrade svensk landsbygd utseende. Stora jordbruksreformer ledde till att skog, betesmarker, ängar och åkrar slogs samman eller delades upp. Laga skifte för Prestekvarn gjordes ca 1830. Det blev då en delning i en Västra del och en Östra del. Den västra delen tillföll Mjölnaren i Prestekvarn som då hette Johannes Nilsson och den östra delen tillföll Lars Jonsson som flyttade sitt gårdscentrum till en ny plats vid dammen där det idag endast finns ett stall kvar. Huset låg troligtvis där det finns ett hus idag mittemot dammen.

1865 blir Johannes Andersson ägare till Prestekvarn Västra samt kvarnen och sågen. Han bygger ut kvarnen 1874. 1880 köper han Prestekvarn Östra och slår samman jordbruken till den enhet som är idag. I samband med köpet rivs de flesta byggnader på Prestekvarn Östra.

 

Biosfärområdet gör skillnad i landskapet