Projekt Kontinuitetsskog i Östra Vätterbranterna 2018-2020

Betade skogar med lång skoglig kontinuitet utgjorde för 100 år sedan en mycket utbredd naturtyp i Östra Vätterbranterna. Idag finns endast ett fåtal aktiva skogsbeten men många skogar med beteshistorik. Dessa skogar har höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv, kulturhistoria och potentiellt höga ekonomiska värden om kontinuerligt virkesuttag kombineras med betesdrift (virkesintäkter, miljöersättningar och foderareal). Genom samverkan och restaureringsinsatser kan demonstrationsområden och informationsmaterial bidra till ett ökat intresse hos skogsägare och djurhållare för kontinuitetsskogsbruk och denna naturtyp.

Syfte

Behålla och utveckla biologiska och kulturella värden i betade eller före detta betade skogar/kontinuitetsskogar genom samverkan med markägare och flera andra parter. Att genom att skapa demonstrationsområden visa på ett för markägare ekonomiskt bärkraftigt sätt att bruka skog i en naturtyp som minskat kraftigt i Sverige och länet.

Bakgrund

Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av 10 etappmål som handlar om biologisk mångfald inom det svenska miljömålsarbetet. Målet är fastställt av regeringen 2014. Vid den årliga uppföljningen av etappmålen som nyss genomfördes konstaterades att målet som handlar om ett mer variationsrikt skogsbruk ännu inte uppnåtts.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna strävar efter att vara ett modellområde och arena för att testa nya metoder som sedan kan spridas vidare till resten av länet och andra delar av Sverige.

Möte i Östra Vätterbranterna
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Biosfärområdet och tidigare projekt Östra Vätterbranterna har en lång tradition och omfattande erfarenhet av samverkansprojekt. På senare år har projekten ”Lövsuccé” och ”LEIF i praktiken” (utifrån det stora projektet Landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys) genomförts. Både myndigheter, markägare och ideell naturvård finns representerade i biosfärområdets styrelse och verkställande utskott. Dessutom finns bra underlag om natur- och kulturvärden i området, bland annat Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar. Även Jönköpings kommun har användbara underlag i form av sitt naturvårdsprogram.Många befintliga eller tidigare skogsbeten (kontinuitetsskogar) är kända av markägarna och klassade som nyckelbiotoper i skog eller odlingslandskap. I många fall finns dessa med i skogsbruksplaner där de har någon form av naturvårdsklass (NO/NS eller K/PF). Ett projekt med skötselinslag kan därför förväntas få positivt mottagande av markägare.

Lokala aktörer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Skogsägare inom Östra Vätterbranterna, LRF, SÖDRA, Skogsstyrelsen och Länsmuséet.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

  • bidrar till miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv.
  • bidrar till ekosystemtjänster såsom kulturupplevelser och friluftsliv.
  • bidrar till skogsstyrelsens arbete med varierat skogsbruk samt hyggesfritt skogsbruk.
  • bidrar till biosfärprogrammets mål ”initiera och stödja skogsbeten på marker som har gammal skog och historik som betesskog”
  • bidrar till Jönköpings kommuns naturvårds och friluftsprogram

Projektets långsiktiga effekter

Positiv effekt på biologiska mångfalden eftersom det innebär en skoglig kontinuitet och habitat som många arter behöver.

Rekreativ effekt eftersom det ger en mer mångformig och upplevelserik skog.

Kulturhistorisk effekt eftersom i stort sett all skog har en historik som betesskog och utgör ett biologiskt kulturarv.

Ekonomisk effekt – ett hållbart brukande av betesskog kan visas upp i demonstrationsområden och utgöra positiva exempel då det bidrar till skogsstyrelsens arbete med varierat skogsbruk samt hyggesfritt skogsbruk