Projekt Mera Friluftsliv 2018-2020

Projektet vill genom olika gemensamma informationsinsatser kopplade till natur och friluftsliv nå ut till fler personer för att öka kunskapen om hur vi hittar ut, vad vi finner i våra naturområden, öka tillgängligheten samt i förlängningen ge ökad folkhälsa.


Informationsplatser i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna

Till exempel kommer informationsplatser (noder) i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna (ÖVB) med kartor och informationsmaterial upprättas vid servicebutiker och på samlingsplatser. Förslagsvis på IKHP, vid Krysset i Ölmstad, Öxnegården och liknande platser. Det kommer även skapas demoområden inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Dessa är tidigare omnämnda i biosfärområdets Unescoansökan. Här ska finnas pedagogiska informationsskyltar om natur- och kulturvärden avsedda för besökare, skolor och utgöra naturliga samlingspunkter vid guidningar och studiebesök.

Utöver dessa riktade insatser så kommer liknande informationsplatser utformas på olika rastplatser runt om i kommunen.

Spelregler för naturturism och ”generellt friluftsliv”

Projektet ska även generera ökad förståelse och samverkan mellan markägare, föreningsliv, kommun, stat och entreprenörer. Målet är att få fram gemensamma spelregler när det gäller naturturism och ”generellt friluftsliv”. Till exempel kommer en workshop med detta tema hållas.


Målgrupp

Målgrupperna är, förutom allmänheten, äldre, barn, unga och nya svenskar. 
Projektet ämnar alltså bidra till att fler människor kommer att utforska Östra Vätterbranterna specifikt och kommunen generellt på cykel- och vandringsleder, i naturreservat samt även uppsöka olika aktörer i landskapet (besöksnäring, jordbruk och andra småföretag).

Syftet med projektet

 • Att öka kunskapen om de värden som finns i Biosfärområde Östra Vätterbranterna och hur arbetet med hållbar utveckling görs.
 • Att föra Jönköpings kommuns friluftråd och arbetet med Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna närmare varandra i det dagliga arbetet och därmed åstadkomma ett mer synkroniserat arbete med delvis samma fokus.
 • Att skapa modell för hur nya digitala hjälpmedel kan fungera i naturvägledningssammanhang.
 • Att undersöka hur synergier mellan friluftsliv och turism kan uppstå.
 • Att snabbare ta oss vidare när det gäller att nå de friluftspolitiska målen och Biosfärprogrammets mål för fokusområde Turism och friluftsliv.

Bakgrund

Det interna friluftsrådet i kommunen, ett råd där tjänstemän från alla förvaltningar inom kommunen är representerade samt representanter från ideella organisationer, har ett behov av förstärkning i arbetet, framförallt med kunskapsspridning och informationsinsatser.

Projektet har fokus på unga, äldre och nya svenskar då det är demålgrupper kommunenen fokuserar på.

Naturkartan

Det finns behov av stöd kring naturkartan. Främst för att fylla upp och fila till dess innehåll så att det blir så optimalt som möjligt, bildhantering, uppdatera faciliteter etc.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna fokusområde Turism och friluftsliv

Biosfärområde Östra Vätterbranterna har ett stort behov av att nå ut och att utveckla arbetet med till exempel Fokusområde Turism och friluftsliv, se Biosfärprogram 2016-2021. I detta ingår också att informera om Biosfärområdets olika platser, natur och kulturvärden, verksamheter och människor. Biosfärområdet behöver bli mer välkänt och få fler besöksmål presenterade.

De demoområden som Unesco särskilt uppmärksammade i ansökan behöver informationsskyltar och marknadsföras t ex via naturkartan. I demoområdena behövs pedagogiska informationsskyltar om natur- och kulturvärden avsedda för besökare av till exempel skolor. Dessa kan bli naturliga samlingspunkter vid guidningar och studiebesök.

I Biosfärprogrammet står det att som mål till 2021 bland annat:

 • 
”Att Östra Vätterbranternas invånare har kunskap om sitt biosfärområde.”
 • 
”Skapa en biosfärvandringsled där befintliga natur-, kultur- och pilgrimsleder knyts samman.”

Biosfärområdet saknar ett naturum eller biosfärum. Därför vill projektet upprätta informationsnoder på flera platser i kommunen. Dessa ”fönster ut mot Östra Vätterbranterna” upprättas vid servicebutiker och på offentliga samlingsplatser.

Hållbar turism

Nationellt satsar Sverige på hållbar turism. Biosfärområdet har stor potential vad gäller att utveckla naturturismen om de gröna näringarna och besöksnäringen närmar sig varandra (se Näringslivsstudien NIRAS 2014 (pdf)) och LONA-projektet Mera Friluftsliv kan bidra till detta.

En gemensam satsning på att informera och sprida kunskap om friluftslivet och naturen i kommunen kommer ge många positiva effekter. ”Helheten är större än delarna.”

Lokala aktörer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening med flera.

Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen

Projektets koppling till miljökvalitetsmålen är i första hand att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring målen:


 • Ett rikt växt- och djurliv
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Levande skogar
 • 
Levande sjöar och vattendrag.

Projektets koppling till de 10 friluftspolitiska målen

Gäller främst;

 • Starkt engagemang och samverkan för friluftsliv
 • Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
 • Attraktiv tätortsnära natur.

Projektet koppling till de Globala Miljömålen Agenda 2030

 • Mål 3 Hälsa och välbefinnande
 • 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Projektets långsiktiga effekter

 • Ökad folkhälsa
 • 
Ökad kunskap om värdet av bevarande av biologisk mångfald och kulturlandskapets betydelse för denna.
 • Gynnad besöksnäring/turism
 • 
Ökad attraktivitet
 • 
Ökat miljöengagemang.