Utforska Vätterbranterna

Från den våldsamma födelsen, för 650 miljoner år sedan, till kampen för biologisk mångfald i dag. Hisnande tidsperspektiv, drama och hopp om en framtid. Från perfekt platta Visingsö och Vätterns dolda djup i väster, över branta berg och trolska skogar till betesmarker, småkryp och mångsysslare i öster. Från utsiktspunkter över Småland i söder, via myllrande folkliv i gamla industristaden Huskvarna och en brusig motorväg, till kolugn utsikt över Omberg och Östergötland i norr. Vätterbranterna är behändigt litet, men rymmer en värld i sig. Här finns mycket att lära, om livet, och möjliga sätt att leva, överleva och blomstra.

Att Vätterbranterna 2012 utsågs till ett biosfärområde hade sina särskilda skäl. Här får du lära dig mer om det geologiskt, biologiskt, historiskt och kulturellt unika.

Att stå på en enslig stenstrand och se på solnedgången över Vättern och Visingsö, det är vackert, tycker de flesta. Men har åsynen av grön sköldmossa, mindre hackspett, ädelguldbagge, aspgelélav och större barksnäcka i fuktig svårtillgänglig ädellövskog, eller göktyta, hasselmus och fältgentiana i solbelysta betade hagar, samma skönhetsvärde? Det beror på vad du vet. Ju mer du vet om hur livet hänger samman, just i dessa trakter, desto mer trollbinds du av platsens charm. Så ta din vattenflaska och gå på upptäcksfärd!

Upptäck den säregna skönheten

Titta närmare, se dig själv

Människan har präglat Vätterbranterna, på gott och på ont. Vad är ditt avtryck?

Vare sig du är markägare, boende i området eller på tillfälligt besök, gör du avtryck, för varje steg du tar. Se på dig själv i sammanhanget, i ditt bostadsområde eller ute i tassemarkerna. Vad kan du leva med, vad människan gjort och gör, vad du gjort och gör? Att utforska Vätterbranterna är inte bara semester, utan också en livsresa.

Vätterbranterna ur sju perspektiv

Geologisk historia, geologi, biologi och gruvor

Många har hört att Vätterbranterna uppstod som en förkastningsbrant. Men vet du hur livet såg ut då, för 650 miljoner år sedan? Hur hänger geologin ihop med livet i dag? Vidare, människan har sedan länge utnyttjat traktens speciella geologi, genom att bryta järn, sandsten och kalksten. I dag vill starka krafter bryta rika fynd av sällsynta mineraler, som bland annat kan användas i bilbatterier. Kanske bra för klimatet globalt sett, men hur påverkas livet lokalt?

Vätterbranterna i alla väderstreck

Djupa sjöar, skogar med stora inslag av lövträd, ljusa beteshagar, små åkrar, branta berg och flera sprickdalar, parallella med Vättern. Så ser Vätterbranterna ut, från söder till norr, från väster till öster. Här får du en orientering, en överblick.

Vätterbranternas hemlighet

Händelser i den geologiska historien har skapat ett landskap som ger livet unika förutsättningar. Delar av Vätterbranterna tillhör exempelvis klimatzon 1, som Blekinge, medan andra delar har ett mer norrländskt klimat. Det är en av orsakerna till att djur- och växtlivet här är extra bevarandevärt. Men det finns också en annan, minst lika viktig, orsak till att Vätterbranterna intar en särställning: människans traditionella sätt att bruka jord och skog.

Homo sapiens i Vätterbranterna

Människans historia i Vätterbranterna sträcker sig ända tillbaka till slutet av den senaste istiden, för mer än 10 000 år sedan. Först kom människor hit enbart för att jaga och fiska under sommarhalvåret, men med tiden bosatte de sig och började bruka jorden. Ur ett mänskligt perspektiv finns det en spännande historia att berätta om vad människor gjort och sagt. Men det finns också en annan berättelse, den om hur människans närvaro präglat alla andra livsformer i de områden som homo sapiens behärskat och behärskar. Vad är vi för en art egentligen? Vem är du i detta sammanhang?

Den sköra balansen mellan liv och död i Vätterbranterna

Djuplodande ekologiska studier av Vätterbranternas natur visar exakt vad det är i just de olika miljöerna som får vissa arter att blomstra, medan andra utrotas, eller riskerar att utrotas. Det förhåller sig inte kanske som man tänker sig, att om man lämnar naturen helt i fred och skapar en enda stort nationalpark (och kör ut människan), så klarar sig alla. Nej, många arter i Vätterbranterna är snarare beroende av att gamla betesmarker restaureras och att äldre jordbruksmetoder fortsätter att tas i bruk. Motorvägen, ekonomins livsnerv, kanske tar mer liv än vad den ger, medan tätorten Huskvarna bereder ett större livsutrymme.

Ekologisk balans, kan det löna sig?

Alla vill ha en god ekonomi, även markägare förstås. Mycket länge har synsättet varit att jord- och skogsbruk ska bedrivas ”rationellt”. Här har staten ofta varit inne och styrt utvecklingen. Men i dag har man börjat ifrågasätta denna rationalitet, då den inte går hand i hand med viljan att bevara en biologisk mångfald. Den är kanske inte heller bra för matproduktionen, i det långa loppet. Här visar vi på några alternativa sätt att utnyttja marken, som kan löna sig både ur ekonomisk och biologisk/ekologisk synvinkel.

För ett blomstrande Vätterbranterna

Ibland kan det kännas hopplöst; uppvärmningen av jordklotet tycks fortsätta i oförminskad takt, skogsskövling och annan miljöförstöring får pågå utan att någon ingriper, massutrotning hotar och sopberget växer. Du skulle kunna ge dig ut i världen och försöka stoppa, försöka förändra. Men du skulle också kunna göra vad du kan göra, lokalt, där du bor. Här är några av de möjliga projekt som föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna har i åtanke för den närmaste framtiden.

Vidare studier om Vätterbranternas unika natur

Texterna ovan bygger i huvudskap på en rapport, Landskap i balans, framtagen av en arbetsgrupp bestående av Karl-Olof Bergman, Claes Hellsten, Leif Andersson, Lars Westerberg, Anna Norman och Marie Andersson. Karl-Olof Bergman och Claes Hellsten har skrivit texten i rapporten. Syftet med rapporten är att den ska utgöra ett underlag för Biosfärområde Östra Vätterbranternas kommande program för de närmaste åren. Rapporten kan läsas med nöje för alla som vill lära känna Vätterbranternas natur i grunden. Klicka på bilden så får du upp rapporten som en PDF i en ny flik. Trevlig läsning!

Året då Vätterbranterna utsågs till Biosfärområde av UNESCO

Bli Biosfärhjälte

Stödj vårt utvecklingsarbete  i Vätterbranterna och bli medlem i Biosfärföreningen! Du behövs! Som medlem kan du också följa med på våra medlemsaktiviteter och delta i studiecirklar för att bli diplomerad Biosfärambassadör.