Vår historia

Projektet Östra Vätterbranterna startade 1998 som ett forum för att lösa konflikter kring bevarandet av naturvärden i området. Projektgruppen samlade representanter för sju olika organisationer: Gränna Skogsgrupp, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Södra och Världsnaturfonden WWF. Efter flera år övergick projektet i en dialogfas där även olika aspekter på nyttjandet av skogs- och beteslandskapets olika värden diskuterades. Med tiden fick arbetet mer formen av ett samverkansprojekt.

Den långa processen fram till dagens samverkansanda har blivit uppmärksammad för hur markägare, myndigheter och ideell naturvård gemensamt på ett konstruktivt sätt söker utveckla former för att kombinera bruk av jord och skog med bevarandet av landskapets naturvärden.

Konflikt dialog och samverkan

Utvecklingen fram till biosfärområde kan indelas i tre faser; konflikt, dialog och samverkan, vardera omfattande cirka fem år. Gruppens ursprungliga mål, att bevara och utveckla naturvärdena, vidgades under tiden till att samtidigt också innefatta det ekonomiska brukandet.

I boken En underbar fredag av Roger Olsson, berättas Östra Vätterbranternas spännande resa från konflikt till samarbete. Med tiden önskade projektgruppen att permanenta samarbetet, flera olika organisationsformer analyserades och biosfärområdesmodellen ansågs bäst svara mot de lokala behoven. Genom att koppla projektet Östra Vätterbranterna till FN-organet Unesco blev de lokala erfarenheterna spridda globalt samtidigt som projektet skulle ingå i ett stort internationellt nätverk.

Sveriges femte biosfärområde

Målet nåddes 2012 då Östra Vätterbranterna blev Sveriges femte biosfärområde. Därmed utvidgades verksamheten ytterligare och alla delar av hållbar utveckling dvs. den ekologiska, ekonomiska och sociala blev tydliga fokus. Projektgruppen ersattes av en förening vars ambition är att sträva mot att låta ÖVB bli ett modellområde.

I maj 2015 överlämnades Biosfärprogram 2016- 2021 – strategi för hållbar utveckling inom Östra Vätterbranterna

2018

 • Ny webbplats för Östra Vätterbranterna klar.
 • Satsning på informationskvällar om Solel drivet av Ryno Andersson tillsammans med Vuxenskolan.
 • Uppstart av LONA-projektet Mera Friluftsliv, drivet av Anne-Lie Lokko.
 • IALE konferens Biosfärområden – en modell för samverkan och hållbart brukande av landskap hölls i Jönköping och Östra Vätterbranterna
 • Uppstart av LONA-projektet Kontinuitetsskog, drivet av Claes Hellsten.
 • Utställning om Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Agenda 2030.

2017

 • Projekt Växa Tillsammans – ett socialt projekt som handlar om att skapa möten mellan nya och gamla svenskar i biosfärområdet kring till exempel biodling, språkpromenader och dansteaterföreställningar.
 • Ökad närvaro i sociala medier med hjälp av Anne-Lie Lokko. Över 1000 ”gilla” på Facebook, uppstart av Instagramkonto samt egen sida på LinkedIn.
 • Studiebesök från Etiopiens miljöminister med delegation via SLU Global.
 • Praktikanter under fyra veckor, Matilda Heidenvall och Johanna Ekblom, från programmet internationellt arbete på Jönköping University.
 • Idéskiss om Biokol klar.
 • Biosfärled Uppgrenna invigdes.
 • Samarbete med hushållningssällskapet i projekt Fåråret.
 • På Unescos EuroMAB-möte i Sarlat, Frankrike samt på NordMAB-mötet på Mön i Danmark, representerade Josefine Gustafsson och Magnus Apelqvist biosfärområdet.
 • Presentation på internationella Stockholm Resilience Conference gjordes av Claes Hellsten och Magnus Apelqvist.

2016

 • Ny koordinator Josefine Gustafsson.
 • Biosfärområdet är representerat av Claes Hellsten och Håkan Strotz på Unescos världsmöte i Lima, Peru.
 • Biosfärprogram 2016-2021 Strategi för hållbar utveckling inom Östra Vätterbranterna, med sex fokusområden, antogs.
 • Verksamheten började organiseras i arbetsgrupper kopplade till fokusområdena.
 • Nationell Biosfärstyrelsekonferens hölls i Biosfärområde Östra Vätterbranterna med deltagare från alla biosfärområden samt kandidater från Vindelälven och Voxnadalen.
 • Fem språkpromenader genomfördes.
 • Projekt LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) i praktiken, en praktisk fortsättning på Brist- och Funktionalitetsanalysen där bland annat pedagogiska kartor tas fram.
 • Projekt Lövsuccé – ett typiskt vätterbrantsprojekt med god samverkan mellan markägare och olika aktörer för att öka lövandelen i skogen.

2015

 • Första kullen biosfärambassadörer diplomerades.
 • Landskapsekologiska Brist- och funktionalitetsanalysen – ett verktyg för målformulering och prioritering i naturvårdsarbetet, blev klar. En workshop om denna hölls i Gränna.
 • Bushresa, studieresa om landsbygdsfrågor med politiker, gjordes i vätterbranterna tillsammans med landsbygdsnätverket.

2014

 • En näringslivsstudie av Östra Vätterbranterna genomförs och presenteras.
 • Biosfärakademien bildas som en nod för lärande och brygga mellan formell utbildning och lokal/traditionell kunskaskap.
 • ”Vätterbrudarna” kallar sig tre studenter från högskolan som under året gör praktik i biosfärområdet samt leder volontärarbetet under ICC-mötet.

2013

 • Arbetet med att ta fram en långsiktig strategi – ett biosfärprogram – påbörjas.
 • Notfisket i Östra Vätterbranterna kartläggs och presenteras i en folder.
 • Planer på gruvbrytning i Norra Kärr gör att biosfärområdet anordnar dialogmöten och bildar en dialoggrupp med olika organisationer och enskilda.
 • ”Älska din Nässla så som dig själv” var namnet på ett tvådagars seminarium om utveckling av biologisk mångfald. Mötet var en uppföljning av Bioblitzen.
 • Hushållningssällskapet höll sitt sommarmöte i Gränna, biosfärområdet medverkade och anlade en salamanderdamm under dagen.
 • ”A wonderful Friday” – engelsk version av skriften om biosfärområdets historia produceras och trycks i 500 exemplar.

2012

 • Östra Vätterbranterna blir biosfärområde. Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening bildas och får sin första styrelse med representanter från grundarorganisationer och enskilda.
 • Sveriges första artrally – Bioblitz– äger rum i Röttle under stor mediatäckning och med 1000 besökare.
 • Hitta-ut – ett projekt för återfotografering av landskapet genomförs i samarbete med IKHP.
 • Stor invigningsfest med musik och teater på Grännaberget. Cirka 2 000 besökare kom och tog del av föreställningar, invigningstal och biosfärsområdet.
 • Skriften ”En underbar Fredag” beskriver framväxten av biosfärområdet, tas fram.
 • En för Sverige unik biologisk brist och funktionalitetsanalys genomförs inom Östra Vätterbranterna

2011 

 • Östra Vätterbranterna är ett av de områden i Sverige där det finns flest exemplar av större vattensalamander. För att ytterligare öka antalet och underlätta för dem att sprida sig har cirka 20 nya dammar grävts under 2010 och 2011 i Ölmstad och Gränna socknar.
 • Ett Leader-projekt har undersökt intresset av att skapa ett centra för biosfärområdet med en interaktiv mötesplats för olika aktörer inom biosfärområdet, en spännande utomhusutställning och kanske även en saluhall för varor från området.
 • EUROMAB – Den europeiska biosfärträffen anordnades på Vänerskärgården med Kinnekulle. Drygt 100 deltagare från Europa och Nordamerika. Östra Vätterbranterna höll i två workshops och var en synlig aktör under hela veckan.
 • Vindkraft i Östra Vätterbranterna. Vindkraften har bokstavligen blåst upp som en ny alternativ energikälla på landsbygden.  Motsättningarna som finns kring lämpligheten att utveckla vindkraften i området ledde till att ett informationsmöte arrangerades i mitten av september. Under kvällen fick de över 100 deltagarna veta hur besluten kring etablering av vindkraft tas men gavs också möjlighet att ge sin syn på vindkraftsutbyggnaden i området.
 • Forskaren Kristina Börebäck, från Stockholms universitet har följt hur kunskapen om hållbar utveckling har kommunicerats nder kandidaturen. Ett stort forskningsprojekt kring brukare, betesmarker och biologisk mångfald har godkänts vilken kommer att ledas av Stockholms och Göteborgs universitet, där också flera studentarbeten har genomförts och påbörjats. Ett givande samarbete med Högskolan i Jönköping har också initierats kring bland annat ekosystemtjänster. Genom stöd från Naturvårdsverket och samarbete med Vänerskärgården med Kinnekulle har en metod för biologisk brist- och funktionalitetsanalys utarbetats i Östra Vätterbranterna.

2010 

 • Under 2010 kom besökare från bland annat Finland, Indien och Sydafrika.
 • Biosfärsansökan till Unesco skickades på remiss till cirka 160 företag och organisationer. Representanter från myndigheterna i området undertecknade ansökan och ett rekommendationsbrev skrevs under av LRF, Naturskydds-föreningen, Södra Skogsägarna och Världsnaturfonden WWF. Efter att regeringen i september 2011 godkänt och nominerat Östra Vätter-branterna lämnades ansökan personligen till ansvariga på Unescos huvudkontor i Paris.Vision, verksamhetsidé och värdegrundtogs fram av Östra Vätterbranternas sju ingående organisationer. Visionen lyder: ”Vi är alla en del av biosfären”, och anspelar dels på det lokala engagemanget i det blivande biosfärområdet och dels på människans beroende av en fungerande planet.
 • Grafisk profil bestäms för ÖVB

2009

 • Östra Vätterbranterna som biosfärkandidatområde.

 • Seminarium och workshop om ekoturism ”Guldbaggar, drakguld och guldfiskar”
 • Östra Vätterbranterna utses till ”Årets initiativ” på Jönköpingsgalan.
 • Dialog kring det blivande biosfärområdets avgränsning.
 • Studieresa till biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.
 • Workshop med svenska MAB-nätverket i Gränna.
 • Deltagande på EuroMAB-möte i Slovakien.
 • Östra Vätterbranterna fick utmärkelsen ”Årets initiativ” på Jönköpingsgalan. Motiveringen löd: ”Ur ett konfliktfyllt motsatsförhållande mellan natur-, produktions-, besöks- och ägarintressen har ett produktivt och fruktbart samarbete skapats som är på väg att resultera i ett biosfärområde som erkänns av Unesco och blir ett attraktivt besöksmål och ett föredöme i samarbete för resten av Sverige”. Priset delas ut av Jönköpings kommun.
 • 2008

  • Förstudie ”Biosfärområde Östra Vätterbranterna”.
  • Östra Vätterbrantsdagen i Röttle med över 200 besökare.
  • ÖVB blir godkänt som biosfärkandidatsområde.

  2007

  • ÖVB ingår i Leader-område Sommenbygd.
  • ÖVB antar en ny slogan, vision och målsättning.
  • Förstudie ”Arena Östra Vätterbranterna”.
  • Workshop ”Broar mellan hållbara landskap” och seminarium ”Östra Vätterbranterna – ett hållbart landskap”.
  • ICC – styrelsen för världens alla biosfärområden sammanträder i Jönköping. 52 nationer var representerade och deltog i exkursioner till Östra Vätterbranterna.

  2006

  • Hamlingsprojektet startas.
  • Exkursion med Landshövdingen m.fl. i ÖVB.
  • ÖVB-dag för allmänheten.
  • Resa med referensgruppen till Omberg.
  • Demonstrationsområden skapas för hamling och jätteträd.

  2005

  • Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 3 (användning av kunskap).
  • Resa med referensgruppen till Öland.
  • Reservatspaketet med 12 naturreservat presenteras.

  2004

  • Inventeringar, den biologiska kunskapen samt erfarenheter från samarbetet sammanställs.
  • Fast utställning om Östra Vätterbranterna skapas i Andrémuseet.

  2003

  • Leko-projektet avrapporteras med särskilda satsningar på att förena jord- och skogsbruket.
  • CBM:s höstexkursion i ÖVB.

  • Gränna seminarium: ”Lövskog – naturbruk för biologisk mångfald”.

  2002

  • Information om nyckelbiotoper till markägare.
  • Fastighetsanalys.
  • Stor exkursion med Södra.
  • WWF börjar betala ut stängselbidrag i ÖVB

  2001

  • Sockenmöten med över 200 mötesdeltagare.
  • LEKO (Landskapsekologiskt kärnområde) skapas i Ölmstad.
  • Målklassning och skötselplaner inom LEKO-området.
  • Fördjupad nyckelbiotopsinventering inom hela Östra Vätterbranterna.
  • Grännaseminarium: ”Tjäderklocka, Odinsvala och Tofsmes – fåglar som indikatorer i skogslandskapet”.

  2000
  Östra Vätterbrantsprojektet övergår i fas 2 (syntetisering av kunskap). En referensgrupp med lokala företrädare bildas.

  1999

  • Det första av fem välbesökta Grännaseminarier om ÖVB:s unika natur anordnas av WWF och GSG. Inventering utförs av nyckelbiotoper och jätteträd i odlingslandskapet.
  • Grännaseminarium: ”Berguv och barksnäckor – seminarium om Vätterbranten”.

  1998
  Projekt Östra Vätterbranterna startas (kunskapsuppbyggnad).

  1997
  Området utses till ett av Europas 100 och Sveriges 5 värdefullaste skogsområden av Världsnaturfonden WWF.

  1995

  • Begreppet Östra Vätterbranterna används första gången i skogsutställning på Andreemuseet och informationsfolder (Gränna Skogsgrupp)

  • Inventering av nyckelbiotoper i skogen.
  • Ökande konflikter mellan företrädare för skogsbruk och naturvård.

  1980
  Naturvårdsanpassad skogsbruksplan (NISP) upprättas av Skogsvårdsstyrelsen.