Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Fokusområdet griper in i alla andra områden. Det är genom att göra som vi stärker varumärket. Satsning på solenergi och mat- och konstrundan är två goda exempel. Naturbeteskött kan komma att bli ett annat. Varumärkesarbetet handlar om att stärka kittet som håller samman delarna och de lite större penseldragen i kommunikationsarbetet. Formerna för fokusgruppens fortsatta verksamhet bör diskuteras under året.

Ett varumärke som får människor att associera till de fokusområden och de projekt som föreningen arbetar med och till det geografiska område som är Östra Vätterbranterna.

På gång 2021

    • Fortsätta arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi

      Det fortsatta arbetet kommer resultera i en kanalstrategi och aktiviteter för hur vi arbetar med varumärket Vätterbranterna och hur vi sprider kunskap kring hållbar utveckling och biosfärområdets roll som modellområde. När alla delar av pilen är genomförda kan detta vara ett underlag i arbetet med utvärdering och revidering av Biosfärsprogrammet. 

  • Översyn av grafisk profil
    I handlingsplanen framkommer att den grafiska profilen behöver gås igenom. Ett första steg togs 2020 då det beslutades att namnet Vätterbranterna skulle användas i kommunikationsarbetet. Under 2021 planeras översyn av den grafiska profilen.
Nina Elmsjö

Nina Elmsjö

Ansvarig Fokusområde Varumärket Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Länsstyrelsen

E-post nina.elmsjo@lansstyrelsen.se